สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 34 1. เด็กหญิงปนัดา  ลำมะนา
 
1. นางพรรณนิภา  สุทธิสนธิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 74 เงิน 15 1. เด็กชายธวัชชัย  บัวแก้ว
2. เด็กชายสนธยา  หงศ์ศาลา
 
1. นายเสาร์  นิยม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 21 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศรีคำภา
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  คำขจร
3. เด็กหญิงพรทิพย์  สีสดดี
4. เด็กหญิงพิจิตรา  สันโสภา
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  กะตะศิลา
 
1. นางบุญเยี่ยม  สิมาฉายา
2. นายทองดี  สิมาฉายา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 17 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยางน้อย
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พวงสา
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ครุฑธา
4. เด็กหญิงอาทิตยา  มุกดาดี
5. เด็กหญิงอารยา  สาริดดี
 
1. นางบุญเยี่ยม  สิมาฉายา
2. นางวิราภรณ์  การะเกษ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 41 1. เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ตรองจิต
2. เด็กชายธีระภัทร  สำโรง
 
1. นางบุญเยี่ยม  สิมาฉายา
2. นางทองสวย  พงษ์จันโอ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 73 เงิน 39 1. เด็กหญิงวรพร  วิชัยประเสริฐศรี
 
1. นายทองดี  สิมาฉายา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 73 เงิน 40 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีไหม
 
1. นายทองดี  สิมาฉายา
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 31 1. เด็กชายกิตติภูมิ  มุกดาดี
2. เด็กชายชนินทร์  สมบัติเจริญกิจ
3. เด็กชายธีระภัทร  สำโรง
4. เด็กชายธีระศักดิ์  มุกดาดี
5. เด็กชายยุทธภูมิ  พีระภาค
6. เด็กชายวาคินทร์   ประทุมมา
 
1. นายสถิต  พลแสน
2. นายสมชาย  กลางหิน
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 19 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  ไหมสี
2. เด็กหญิงอารีย์ญา  แซ่จึง
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  สุขเกษม
 
1. นางพรรณนิภา  สุทธิสนธิ์
2. นางวิราภรณ์   การะเกษ
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 73 เงิน 62 1. เด็กหญิงมัทนา  ทองอินทร์
 
1. นางทองสวย  พงษ์จันโอ
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายกนวรรณ  นาคุณชม
2. เด็กหญิงปุณญิศา  สุภาพ
3. เด็กชายสรวิชย์  พันแสนชา
 
1. นางสาวละมัย  โพธิ์แก้ว
2. นางทองสวย   พงษ์จันโอ
 
12 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายพรชัย  มุกดาดี
 
1. นางสาวละมัย  โพธิ์แก้ว
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 48 1. เด็กหญิงทักษิณา  เดียงสา
 
1. นางสาวเพลินพิศ  หมวกคำ