สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงเพชรลดา  ทองอินทร์
 
1. นางวิราภรณ์  การะเกษ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สังวัง
2. เด็กหญิงภานุมาส  แซ่จึง
 
1. นางวิราภรณ์  การะเกษ
2. นางพรรณนิภา  สุทธิสนธิ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศรีคำภา
 
1. นางบุญเยี่ยม  สิมาฉายา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงนาฎยา  พรมมา
2. เด็กหญิงอารีย์ญา  แซ่จึง
 
1. นายทองดี  สิมาฉายา
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 30 1. เด็กชายกฤษฎา  ภาคฉาย
2. เด็กชายธนพล  ปิศิลป์
3. เด็กชายพล  พลคร
4. เด็กชายอภิชาติ  สิงห์เทพ
5. เด็กชายเจนณรงค์  สระบัวทอง
6. เด็กชายไชยา  สร้อยชด
 
1. นายทองดี  สิมาฉายา
2. นายเสาร์  นิยม
3. นางบุญเยี่ยม  สิมาฉายา
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กชายจักรกฤษตรี  มีคุณ
2. เด็กหญิงธาดารัตน์  ผิวสวย
3. เด็กหญิงนรินทิพย์  หล้าสิงห์
 
1. นางดวงใจ  ถวิลรักษ์