สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 46 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ไพรสาร
 
1. นางวิราภรณ์  การะเกษ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 3 เข้าร่วม 49 1. เด็กชายชนินทร์  สมบัติเจริญกิจ
 
1. นายสมชาย  กลางหิน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงธิติมา  สันโสภา
 
1. นายเสาร์  นิยม