สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 46 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ไพรสาร
 
1. นางวิราภรณ์  การะเกษ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงเพชรลดา  ทองอินทร์
 
1. นางวิราภรณ์  การะเกษ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 34 1. เด็กหญิงปนัดา  ลำมะนา
 
1. นางพรรณนิภา  สุทธิสนธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สังวัง
2. เด็กหญิงภานุมาส  แซ่จึง
 
1. นางวิราภรณ์  การะเกษ
2. นางพรรณนิภา  สุทธิสนธิ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 3 เข้าร่วม 49 1. เด็กชายชนินทร์  สมบัติเจริญกิจ
 
1. นายสมชาย  กลางหิน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงธิติมา  สันโสภา
 
1. นายเสาร์  นิยม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 74 เงิน 15 1. เด็กชายธวัชชัย  บัวแก้ว
2. เด็กชายสนธยา  หงศ์ศาลา
 
1. นายเสาร์  นิยม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 21 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศรีคำภา
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  คำขจร
3. เด็กหญิงพรทิพย์  สีสดดี
4. เด็กหญิงพิจิตรา  สันโสภา
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  กะตะศิลา
 
1. นางบุญเยี่ยม  สิมาฉายา
2. นายทองดี  สิมาฉายา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 17 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยางน้อย
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พวงสา
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ครุฑธา
4. เด็กหญิงอาทิตยา  มุกดาดี
5. เด็กหญิงอารยา  สาริดดี
 
1. นางบุญเยี่ยม  สิมาฉายา
2. นางวิราภรณ์  การะเกษ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 41 1. เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ตรองจิต
2. เด็กชายธีระภัทร  สำโรง
 
1. นางบุญเยี่ยม  สิมาฉายา
2. นางทองสวย  พงษ์จันโอ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 26 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  สีไหม
2. เด็กชายธีรภัทร  สาอุดม
 
1. นางบุญเยี่ยม  สิมาฉายา
2. นางทองสวย  พงษ์จันโอ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงกฤษณา  แสงศร
2. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ดีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงธิติมา  สันโสภา
4. เด็กหญิงปริยฉัตร  ดินชัยภูมิ
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ภาคฉาย
6. เด็กหญิงรจนา  จันคำ
7. เด็กหญิงวรรณวิสา  วิละแสง
8. เด็กหญิงศศินา  สังข์โสม
9. เด็กหญิงศิริพร  คำด่าน
10. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ภูลี
 
1. นางทองสวย  พงษ์จันโอ
2. นางดวงใจ  ถวิลรักษ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 73 เงิน 39 1. เด็กหญิงวรพร  วิชัยประเสริฐศรี
 
1. นายทองดี  สิมาฉายา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 73 เงิน 40 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีไหม
 
1. นายทองดี  สิมาฉายา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 30 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ศรีคำภา
 
1. นายทองดี  สิมาฉายา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงวิสุดา  โพธิ์พูล
2. เด็กหญิงเบญญาภา  สุทธิสนธิ์
 
1. นายสถิต  พลแสน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 33 1. เด็กชายกฤษฎา  แสนหนองหว้า
2. เด็กชายชิณวุฒิ  ชิณวงศ์
3. เด็กชายวัชรกร  มีรัตน์
 
1. นายวันนพ  พานิชย์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 23 1. เด็กชายธนกฤต  ฝากาทอง
2. เด็กชายนรินธร  ชัยสาร
3. เด็กชายศรีทนนชัย  เอมสรรค์
 
1. นายวันนพ  พานิชย์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  สีไหม
 
1. นายประสงค์  ทาโพนทัน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 27 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยางน้อย
 
1. นางพรรณนิภา  สุทธิสนธิ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 24 1. เด็กชายสราวุฒิ  พุทหอม
 
1. นางพรรณนิภา  สุทธิสนธิ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 31 1. เด็กชายอารยา  สาริดดี
 
1. นางพรรณนิภา  สุทธิสนธิ์
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรภัทร์  คำด่าน
2. เด็กหญิงปนัดดา  ลำมะนา
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ภาคฉาย
4. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ภูลี
5. เด็กหญิงพิลทิรา  ศรีคำภา
6. เด็กหญิงศศิวรรณ  ใหมสี
7. เด็กหญิงอนันญา  ใยไหม
8. เด็กชายอภิชาติ  สิงห์เทพ
9. เด็กชายเจนณรงค์  สระบัวทอง
10. เด็กชายเอกราช  ชิณสิทธิ์
 
1. นางพรรณนิภา  สุทธิสนธิ์
2. นางวิราภรณ์   การะเกษ
3. นางบุญเยี่ยม  สิมาฉายา
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศรีคำภา
 
1. นางบุญเยี่ยม  สิมาฉายา
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงนาฎยา  พรมมา
2. เด็กหญิงอารีย์ญา  แซ่จึง
 
1. นายทองดี  สิมาฉายา
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 31 1. เด็กชายกิตติภูมิ  มุกดาดี
2. เด็กชายชนินทร์  สมบัติเจริญกิจ
3. เด็กชายธีระภัทร  สำโรง
4. เด็กชายธีระศักดิ์  มุกดาดี
5. เด็กชายยุทธภูมิ  พีระภาค
6. เด็กชายวาคินทร์   ประทุมมา
 
1. นายสถิต  พลแสน
2. นายสมชาย  กลางหิน
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 30 1. เด็กชายกฤษฎา  ภาคฉาย
2. เด็กชายธนพล  ปิศิลป์
3. เด็กชายพล  พลคร
4. เด็กชายอภิชาติ  สิงห์เทพ
5. เด็กชายเจนณรงค์  สระบัวทอง
6. เด็กชายไชยา  สร้อยชด
 
1. นายทองดี  สิมาฉายา
2. นายเสาร์  นิยม
3. นางบุญเยี่ยม  สิมาฉายา
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 19 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  ไหมสี
2. เด็กหญิงอารีย์ญา  แซ่จึง
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  สุขเกษม
 
1. นางพรรณนิภา  สุทธิสนธิ์
2. นางวิราภรณ์   การะเกษ
 
29 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กชายณัฐวร  แขมคำ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกตุละคร
 
1. นายประสงค์  ทาโพนทัน
 
30 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายนรินธร  ชัยสาร
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ภูลี
 
1. นางสาวเพลินพิศ  หมวกคำ
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ไพรสาร
2. เด็กหญิงปิยธิดา  สังวัง
3. เด็กหญิงภานุมาส  แซ่จึง
4. เด็กหญิงอารีย์ญา  แซ่จึง
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  ผาดำ
6. เด็กหญิงเพชรลดา  ทองอินทร์
 
1. นางวิราภรณ์  การะเกษ
2. นางพรรณนิภา  สุทธิสนธิ์
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กชายกัณตพล  นาวา
2. เด็กชายคฑาวุฒิ  ชิณวงศ์
3. เด็กชายเก้ารุ่ง  พิลาทุม
 
1. นายวันนพ  พานิชย์
 
33 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 73 เงิน 62 1. เด็กหญิงมัทนา  ทองอินทร์
 
1. นางทองสวย  พงษ์จันโอ
 
34 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายกนวรรณ  นาคุณชม
2. เด็กหญิงปุณญิศา  สุภาพ
3. เด็กชายสรวิชย์  พันแสนชา
 
1. นางสาวละมัย  โพธิ์แก้ว
2. นางทองสวย   พงษ์จันโอ
 
35 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กชายจักรกฤษตรี  มีคุณ
2. เด็กหญิงธาดารัตน์  ผิวสวย
3. เด็กหญิงนรินทิพย์  หล้าสิงห์
 
1. นางดวงใจ  ถวิลรักษ์
 
36 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายพรชัย  มุกดาดี
 
1. นางสาวละมัย  โพธิ์แก้ว
 
37 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 48 1. เด็กหญิงทักษิณา  เดียงสา
 
1. นางสาวเพลินพิศ  หมวกคำ
 
38 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กชายกฤษฎา  บุบผา
2. เด็กชายพนัชกร  สีสดดี
3. เด็กชายพุฒิพงษ์  ลุกลาม
 
1. นางสาวเพลินพิศ  หมวกคำ