สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านด่านนอกดง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  มณีวงษ์
 
1. นางสาววิจิตรา   อายุยืน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 24 1. เด็กชายณัชพงษ์  พลพวก
 
1. นางสาววิจิตรา  อายุยืน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  ดวงมาลา
 
1. นางรัชนีกร  คงคูณ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ปัทมะ
2. เด็กหญิงพุทธชาติ  บุญลพ
3. เด็กหญิงวณิสา  คำนึง
 
1. นายยิ่งยศ  หลาวทอง
2. นางสาวนิศรา  สาธุภาค
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนิคม  คำแท่ง
2. นายอนุสรณ์  วิทศิริ
 
1. นายแสนพล  วรโคตร
2. นายโสภณเกียรติ  ศรีภิรมย์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87 ทอง 10 1. เด็กชายชุติเดช  เสาร์หงษ์
2. นายธนากร  ปัทมะ
 
1. นายแสนพล  วรโคตร
2. นางณัฐกานต์  สุทธิ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 12 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ปัทมะ
 
1. นางภาสินี  พรมโสภา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 23 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  วินทะชัย
 
1. นางภาสินี  พรมโสภา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 13 1. เด็กหญิงนุชนภา  สังเกิด
 
1. นายบุญมาก  บุญศรี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 21 1. เด็กชายจงกล  วรโพด
2. เด็กหญิงเกวรินทร์  คำเอี่ยม
 
1. นายบุญมาก  บุญศรี
2. นางภาสินี  พรมโสภา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89 ทอง 13 1. เด็กชายอัครชัย  ไชยนิตย์
 
1. นางอทิตยา  ดาวเรือง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 83 ทอง 21 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  อนาเนตร
 
1. นางศรีรักษ์  วงศ์ใหญ่
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐชิวา  ป้องแก้ว
 
1. นางสาววิมล  หมั่นมี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 46 1. เด็กหญิงสกาวรัตน์  ลีลา
 
1. นางสาววิจิตรา  อายุยืน
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 23 1. เด็กชายนัฐทนันท์  มิตะสีดา
 
1. นางศรีรักษ์  วงศ์ใหญ่
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงสโรชา  มณีวงษ์
 
1. นางศรีรักษ์  วงศ์ใหญ่
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัญญารัตน์  โนนนอก
 
1. นางศรีรักษ์  วงศ์ใหญ่
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กชายอาทิตย์  คำนึง
 
1. นางศรีรักษ์  วงศ์ใหญ่
2. นางสาววิจิตรา  อายุยืน
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 33 1. เด็กหญิงพรเทพธิดา  ทองตัน
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ปัทมะ
 
1. นางอทิตยา  ดาวเรือง
2. นางภาสินี  พรหมโสภา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 12 1. เด็กชายพรพิชัย  ยอดทอง
2. เด็กชายยุทธภูมิ  คำนึง
 
1. นางอทิตยา  ดาวเรือง
2. นางภาสินี  พรมโสภา
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กชายนพพล   โสนมัย
2. เด็กหญิงสโรชา  มณีวงษ์
 
1. นางศรีรักษ์  วงศ์ใหญ่
2. นางสาววิจิตรา  อายุยืน
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  พัสดร
 
1. นายปรีชา  สีดาว
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ดวงมาลา
 
1. นายปรีชา  สีดาว
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายขวัญ  เกตุทนงค์
 
1. นายปรีชา  สีดาว
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงพุทธชาติ  บุญลพ
 
1. นายปรีชา  สีดาว
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิตยา  พันธ์บุตร
 
1. นางสมหมาย  ปัทมะ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสโรชา  มณีวงษ์
 
1. นางศรีรักษ์  วงศ์ใหญ่
 
28 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงศิริมา  บัวนิล
 
1. นายปรีชา  สีดาว
 
29 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายขจรเกียรติ  บุญลพ
 
1. นายปรีชา  สีดาว
 
30 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศราวุธ  คำนึง
 
1. นายปรีชา  สีดาว
 
31 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กชายสถิตย์  บุญมาตย์
 
1. นายปรีชา  สีดาว
 
32 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอาทิตย์  มณีวงษ์
 
1. นายปรีชา  สีดาว
 
33 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 19 1. เด็กหญิงปัญญรัตน์  โนนนอก
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ปัทมะ
 
1. นายยิ่งยศ  หลาวทอง
2. นางสาวนิศรา  สาธุภาค
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.75 ทอง 7 1. เด็กชายนิคม  คำแท่ง
2. เด็กชายสถิตย์  ประสาร
3. เด็กชายอนุสรณ์   วิทศิริ
 
1. นายยิ่งยศ  หลาวทอง
2. นางสมหมาย  ปัทมะ
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 16 1. เด็กชายจงกล  วรโพด
2. เด็กหญิงประภาศิริ  ปัดฌาบุตร
3. เด็กหญิงเกวรินทร์  คำเอี่ยม
 
1. นายบุญมาก  บุญศรี
2. นางสาววิมล  หมั่นมี
 
36 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายชนกานต์  มหาโคตร
2. เด็กชายชนาธิป  การมิ่ง
3. เด็กชายบุญญฤทธิ์  บุญมาตย์
 
1. นายสุชาติ  พูลเอม
2. นางเสาวคนธ์  พูลเอม
 
37 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงชุติกานต์  มณีวงษ์
2. เด็กหญิงนันทิชา  เรืองเพ็ชร
3. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีดา
 
1. นายสุชาติ  พูลเอม
2. นางเสาวคนธ์  พูลเอม