สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านด่านนอกดง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชลกร  ปัทมะ
 
1. นางณัฐกานต์  สุทธิ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กชายนัทธพงศ์  พานสุวรรณ
 
1. นางสาวสุรชา  ยศรุ่งเรือง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงนรินทร์  โนนนอก
 
1. นางสาวนิศรา  สาธุภาค
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กชายธนากร  ดวงมาลา
2. เด็กหญิงยุวธิดา  ดวงมาลา
3. เด็กชายศศลักษณ์  การมิ่ง
 
1. นางรัชนีกร  คงคูณ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 70.83 เงิน 16 1. เด็กชายพีรณัฐ  เอี่ยมคุณธรรม
2. เด็กชายสถาพร  นารี
 
1. นายแสนพล  วรโคตร
2. นางณัฐกานต์   สุทธิ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74 เงิน 28 1. เด็กชายนพรุจ  อินทร์พิมพ์
2. เด็กชายรัชชานนท์  คำนึง
 
1. นายแสนพล  วรโคตร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 29 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปัทมะ
2. เด็กหญิงนุชนาฎ  บุญลพ
3. เด็กหญิงปนัดดา  ทิพศร
4. เด็กหญิงสิริมา  บัวนิล
5. เด็กหญิงอทิตยา  นามวงษ์
 
1. นางภาสินี  พรมโสภา
2. นางสาววิมล  หมั่นมี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 50 1. เด็กชายณัฐศักดิ์  รัตนะวัน
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ปัทมะ
 
1. นางณัฐกานต์  สุทธิ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิยดา  ปัทมะ
2. เด็กหญิงยุวธิดา  ดวงมาลา
 
1. นางสาวสุรชา  ยศรุ่งเรือง
2. นางศรีรักษ์  วงศ์ใหญ่
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงนรินทร์  โนนนอก
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ปัทมะ
 
1. นายโสภณเกียรติ  ศรีภิรมย์
2. นางสมหมาย  ปัทมะ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 74 เงิน 21 1. เด็กหญิงสุกัญญา  เหมือนตา
 
1. นางสาววิมล  หมั่นมี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงยุวธิดา  ดวงมาลา
 
1. นายปรีชา  สีดาว
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายธนากร  ดวงมาลา
 
1. นายปรีชา  สีดาว
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 75 เงิน 16 1. เด็กชายนเรนฤทธิ์  ปัทมะ
2. เด็กหญิงวณิสา  คำนึง
 
1. นายยิ่งยศ  หลาวทอง
2. นางสมหมาย  ปัทมะ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐชิวา  ป้องแก้ว
2. เด็กหญิงนิตยา  พันธ์บุตร
3. เด็กหญิงสโรชา  มณีวงษ์
 
1. นางสาววิมล  หมั่นมี
2. นางสมหมาย  ปัทมะ
 
16 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กชายศศลักษณ์  การมิ่ง
 
1. นายปรีชา  สีดาว
 
17 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 37 1. เด็กชายชัยพร   พัสดร
2. เด็กหญิงพลอยพรรณ  คำผุย
 
1. นางอทิตยา  ดาวเรือง
2. นางภาสินี  คำโสภา
 
18 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 79 เงิน 35 1. เด็กหญิงณิชาภา  อินทร์พิมพ์
 
1. นางเสาวคนธ์  พูลเอม