สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดู่ค้อ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงพราวมณี  พิมศรี
2. เด็กหญิงพัชรี  วิรุณพันธ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ร่วมบุญ
2. นางสาวหฤทัยทิพย์  ไกรวิเศษ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงประภาพรรณ  พรรษา
2. เด็กหญิงพราวมณี  พิมศรี
3. เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วคำ
 
1. นายอาทิตย์  อุ่นคำ
2. นางสาวรุ่งนภา  รัตนวัน
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายทินภัทร  นิติธรรม
2. เด็กชายภูมิศธร  คำมูล
3. เด็กชายเทวิน  ศัตรูพ่าย
 
1. นายสมบูรณ์  หม่องแฉ
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 27 1. เด็กชายนันทชัย  การุณ
2. เด็กชายวราวุธ  กิติพันธ์
3. เด็กหญิงสุนิษา  อาจสาลี
 
1. นางสาวรุ่งนภา  รัตนวัน
2. นางสาวหฤทัยทิพย์  ไกรวิเศษ