สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดู่ค้อ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 61.58 ทองแดง 32 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำตา
2. เด็กชายอนุรักษณ์  ตะนะวัน
 
1. นายวิทยา  อุ่นคำ
2. นางสิรชภัทร  ศรีโสภา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายอภิศักดิ์  เชื้ออุ่น
 
1. นางสาวรุ่งนภา  รัตนวัน
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงประภาพรรณ  พรรษา
 
1. นางสาวรุ่งนภา  รัตนวัน
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายอภิศักดิ์  เชื้ออุ่น
 
1. นางสาวรุ่งนภา  รัตนวัน
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 67 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงพราวมณี  พิมศรี
 
1. นางสาวรุ่งนภา  รัตนวัน
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพราวมณี  พิมศรี
 
1. นางสาวรุ่งนภา  รัตนวัน
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพราวมณี  พิมศรี
 
1. นางสาวรุ่งนภา  รัตนวัน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  สีแก้ว
2. เด็กหญิงธนภรณ์  สุภาพ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  รัตนวัน
 
9 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 33 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญศรี
2. เด็กหญิงภิริศา  เสิกภูเขียว
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ร่วมบุญ
2. นางสาวหฤทัยทิพย์  ไกรวิเศษ
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพราวมณี  พิมศรี
2. เด็กหญิงอรวรรณ  สุภาพ
 
1. นางสาวหฤทัยทิพย์  ไกรวิเศษ
2. นายเกียรติศักดิ์  ร่วมบุญ
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงพราวมณี  พิมศรี
2. เด็กหญิงพัชรี  วิรุณพันธ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ร่วมบุญ
2. นางสาวหฤทัยทิพย์  ไกรวิเศษ
 
12 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กหญิงพราวมณี  พิมศรี
2. เด็กหญิงอรวรรณ  สุภาพ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ร่วมบุญ
2. นางสาวหฤทัยทิพย์  ไกรวิเศษ
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงปรางขนิตา  ติละบาล
2. เด็กหญิงอรวรรณ  สุภาพ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ร่วมบุญ
2. นางสาวหฤทัยทิพย์  ไกรวิเศษ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงประภาพรรณ  พรรษา
2. เด็กหญิงพราวมณี  พิมศรี
3. เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วคำ
 
1. นายอาทิตย์  อุ่นคำ
2. นางสาวรุ่งนภา  รัตนวัน
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายทินภัทร  นิติธรรม
2. เด็กชายภูมิศธร  คำมูล
3. เด็กชายเทวิน  ศัตรูพ่าย
 
1. นายสมบูรณ์  หม่องแฉ
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายวุฒิชัย  เครือแสง
2. เด็กหญิงศศิวิภา  ด้วงนิล
3. เด็กหญิงเบ็ญญภา  บุญไทย
 
1. นายสมบูรณ์  หม่องแฉ
 
17 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงทิตยา  ทิพย์จันทร์
 
1. นายสมบูรณ์  หม่องแฉ
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 27 1. เด็กชายนันทชัย  การุณ
2. เด็กชายวราวุธ  กิติพันธ์
3. เด็กหญิงสุนิษา  อาจสาลี
 
1. นางสาวรุ่งนภา  รัตนวัน
2. นางสาวหฤทัยทิพย์  ไกรวิเศษ