สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโดด สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 29 1. เด็กหญิงชนันนัทธ์  อินทรี
 
1. นางสาวณัทธิดา  คำเครือ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 81 ทอง 18 1. เด็กหญิงจุฑาริณี  สาบุตร
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีชัย
3. เด็กหญิงนันธิดา  เมืองจันทร์
4. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ขันเสนาะ
5. เด็กหญิงบุษรัตน์  พุทธสิงห์
6. เด็กชายวิทวัส  บัวพันธ์
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใจดี
8. เด็กหญิงอภิญญา  ทุมมี
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีวิศร
10. เด็กหญิงอรอนงค์  เขียวผึ้ง
 
1. นางจิรภิญญา  พงษ์ภา
2. นางสายหยุด  อุตมี
3. นางสาวสุดารัตน์  ทุมมี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ใจดี
 
1. นางจิรภิญญา  พงษ์ภา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงนันทพร  น้ำพลอย
 
1. นางสาวณัทธิดา  คำเครือ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กชายธนกร  ศรีละพรม
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ชำนิกุล
3. เด็กชายเกียรติชัย  ปัญญาสูง
 
1. นางจิรภิญญา  พงษ์ภา
2. นางปิยะรัตน์  แก้วคันโท