สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  บุญโนรัตน์
 
1. นางสุปัญญา  แววสว่าง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายศุภกิตติ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวเปรมาศ  บัวพันธ์