สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  บุญโนรัตน์
 
1. นางสุปัญญา  แววสว่าง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สะมาลีย์
 
1. นางสุปัญญา  แววสว่าง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 45 1. เด็กชายสิทธิพร  ระยาย้อย
 
1. นางสาวบุศรา  บุรมย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายศุภกิตติ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวเปรมาศ  บัวพันธ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 61 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงลลิตา  ขันติวงษ์
2. เด็กชายศุภกิตติ์  หลักสกุล
 
1. นางสาวบุศรา  บุรมย์
2. นางสาวเปรมาศ  บัวพันธ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีวงษ์
 
1. นางสาวบุศรา  บุรมย์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 33 1. เด็กชายศุภลักษณ์  ศรีวงษ์
 
1. นางสาวบุศรา  บุรมย์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 70 เงิน 19 1. เด็กชายกิตติพัฒน์   แอมไธสง
2. เด็กชายจีรศักดิ์  งามศรี
 
1. นางสาวเปรมาศ  บัวพันธ์
2. นางสาวสิริกาญจน์  ยิ่งใหญ่
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 37 1. เด็กชายชนะชล  หลักบุญ
2. เด็กชายชิษนุชา  วงษ์คำจันทร์
 
1. นางสาวเปรมาศ  บัวพันธ์
2. นางสาวสิริกาญจน์  ยิ่งใหญ่
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 81 ทอง 27 1. เด็กหญิงสุจิตรา  หลักสกุล
 
1. นางสาวบุศรา  บุรมย์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 73 เงิน 40 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ทวรสันต์
 
1. นางสาวบุศรา  บุรมย์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 47 1. เด็กหญิงกาญจนา  หลักบุญ
2. เด็กหญิงรัชนีกร  กนก
 
1. นางสาวบุศรา  บุรมย์
2. นางสาวกาญจนา  ดาบจันทร์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 35 1. เด็กหญิงดาหวัน  หลักบุญ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  หลักบุญ
 
1. นางสาวบุศรา  บุรมย์
2. นางสาวกาญจนา  ดาบจันทร์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 60.8 ทองแดง 37 1. เด็กชายเกรียงไกร  มีศรี
 
1. นางสาวบุศรา  บุรมย์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66 ทองแดง 40 1. เด็กชายขจรศักดิ์  โต่งจันทร์
2. เด็กชายวันชัย  ลาภโต
3. เด็กชายสิทธิพร  ระยาย้อย
 
1. นางสาวบุศรา  บุรมย์
2. นางสุปัญญา  แววสว่าง
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงลลิตา  ขันติวงษ์
2. เด็กชายศุภลักษณ์  ศรีวงษ์
 
1. นางสาวบุศรา  บุรมย์
2. นางสาวเปรมาศ  บัวพันธ์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ทวรสันต์
2. เด็กชายวันชัย  ลาภโต
 
1. นางสุปัญญา  แววสว่าง
2. นางสาวบุศรา  บุรมย์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐนิช  น้อยจินดา
 
1. นางสาวเปรมาศ  บัวพันธ์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงดาหวัน  หลักบุญ
2. เด็กชายวันชัย  ลาภโต
3. เด็กชายเอกพันธ์  จันทรภักดี
 
1. นางสาวสิริกาญจน์  ยิ่งใหญ่
2. นางสาวบุศรา  บุรมย์
 
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 121 1. เด็กหญิงณัฐวดี  วงษ์เลิศ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขันติวงษ์
3. เด็กชายเอกพิพรรธพล  กิตติชัย
 
1. นายเอกชัย  หลักบุญ
2. นางสาวกาญจนา  ดาบจันทร์
 
21 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  เจริญวงศ์
2. เด็กหญิงนิดาวรรณ  จูมสูงเนิน
3. เด็กหญิงเกษรสวรรค์  ศรีวงษ์
 
1. นายเอกชัย  หลักบุญ
2. นางสาวกาญจนา  ดาบจันทร์
 
22 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 65 ทองแดง 127 1. เด็กชายณัฐพนธ์  คงเพชรศักดิ์
 
1. นายเอกชัย  หลักบุญ
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 62 ทองแดง 41 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ผาจีบ
2. เด็กชายวัฒนา  ขันติวงษ์
 
1. นางสาวสิริกาญจน์  ยิ่งใหญ่
2. นางสาวกาญจนา  ดาบจันทร์