สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตัง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 20 1. เด็กหญิงจิราพร  วิชาพูล
 
1. นางนันทนา  มีชัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 81.81 ทอง 5 1. เด็กชายภรากร  ประจง
2. เด็กชายวิศรุต  สุระบุตร
 
1. นายธีระ  มีชัย
2. นายเสกสรรค์  ยุภาศ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 18 1. เด็กหญิงกรองทอง  ปั้นน้อย
2. เด็กหญิงจริยา  พรมศรี
3. เด็กชายณัฎฐรินทร์  สุทธิโพธิ์
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุทธิโพธิ์
5. เด็กหญิงสิรินทรา  วารินทร์
 
1. นางบุญญาพร  นรสาร
2. นางวิมลมาศ  ร่วมบุญ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 38 1. เด็กหญิงณัฎฐรินทร์  สุทธิโพธิ์
 
1. นางนันทนา  มีชัย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐลีน  สุทธิโพธิ์
 
1. นางนันทนา  มีชัย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 80 ทอง 28 1. เด็กชายประสิทธิ์  โพสฤทธิ์
 
1. นางอุชณี  มายา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กชายเพชรมงคล  นิลวัน
 
1. นางอุชณี  มายา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 37 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ราชมา
 
1. นางอุชณี  มายา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 33 1. เด็กชายสุรชัย  มณีวรรณ
 
1. นางอุชณี  มายา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 36 1. เด็กหญิงณัฎฐรินทร์  สุทธิโพธิ์
2. เด็กชายทิวัตถ์  ศุภศร
 
1. นางวิมลมาศ  ร่วมบุญ
2. นางสำเนียง  อนุพันธ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 30 1. เด็กหญิงชลิดา  กะการดี
2. เด็กหญิงธันยพร  มั่นเทศ
 
1. นางอุชณี  มายา
2. นายเสกสรรค์  ยุภาศ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 19 1. เด็กชายชิราวุธ  สุวรรณเพชร
 
1. นางนันทนา  มีชัย
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 27 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ช่างทอง
 
1. นางนันทนา  มีชัย
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายต่อศักดิ์  รัตนวัน
2. เด็กชายธนกรณ์  ร้อยมา
3. เด็กชายธนพนธ์  พรหมศรี
4. เด็กชายธนาธิป  สิริสาขา
5. เด็กชายธวัชชัย  มายา
6. เด็กชายอดิศักดิ์  ราชมา
 
1. นายธีระ  มีชัย
2. นายเสกสรรค์  ยุภาศ
3. นางธิดารัตน์   มีปิด
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กชายจิรศักดิ์  โสภาค
2. เด็กชายนนทกานต์  หมั่นแคลน
3. เด็กชายนันทกร  ธรรมประโชค
4. เด็กชายภรากร  ประจง
5. เด็กชายภานุวัฒน์  อาจหาญ
6. เด็กชายวิศรุต  สุระบุตร
 
1. นายธีระ  มีชัย
2. นายเสกสรรค์  ยุภาศ
3. นางธิดารัตน์   มีปิด
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง 7 1. เด็กชายจิรศักดิ์  โสภาค
2. เด็กชายสุรชัย  มณีวรรณ
3. เด็กชายเพชรมงคล  นิลวัน
 
1. นางบุญญาพร  นรสาร
2. นางอุชณี  มายา
 
17 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายพงษ์ศิลา  แก้วกันหา
2. เด็กชายวรเมธ  เอกชัย
3. เด็กชายเกียรติภูมิ  ปั้นน้อย
 
1. นางสำเนียง  อนุพันธ์
2. นางวิมลมาศ  ร่วมบุญ
 
18 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงฐิดาภา  วารินทร์
2. เด็กหญิงนพคุณ  อาจหาญ
3. เด็กหญิงนิรมล  สุทธิโพธิ์
 
1. นางวิมลมาศ  ร่วมบุญ
2. นางสำเนียง  อนุพันธ์
 
19 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 13 1. เด็กชายมานพ  แก้วกอง
 
1. นางนันทนา  มีชัย
 
20 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กชายธีระศักด์  ธรรมวัตร
2. เด็กหญิงสุกัลยา  ยางงาม
 
1. นางนันทนา  มีชัย
2. นางอุชณี  มายา
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อุ่นใจ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  อุ่นใจ
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  สุวรรณจักร
 
1. นางบุญญาพร  นรสาร
2. นางสำเนียง  อนุพันธ์
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 27 1. เด็กชายชนชนะ  อุ่นคำ
2. เด็กหญิงสุธีมา  บุดดี
3. เด็กชายเอกพล  ศรีภูธร
 
1. นางบุญญาพร  นรสาร
2. นางสำเนียง  อนุพันธ์
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 11 1. เด็กชายจักรพล  เกษศิริ
2. เด็กชายพิทักษ์ชัย  แจ่มใส
3. เด็กหญิงอุไรพร  สุวรรณจักร
 
1. นายเสกสรรค์  ยุภาศ
2. นางวิมลมาศ  ร่วมบุญ