สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตัง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงจิราพร  วิชาพูล
 
1. นางนันทนา  มีชัย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 33 1. เด็กชายสุรชัย  มณีวรรณ
 
1. นางอุชณี  มายา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงจิราพร  วิชาพูล
2. เด็กชายนนทกานต์  หมั่นแคลน
3. เด็กหญิงอลิชา  คำพันธ์
 
1. นางธิดารัตน์   มีปิด
2. นายธีระ  มีชัย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 68.4 ทองแดง 21 1. เด็กชายธณกรณ์  ร้อยมา
2. เด็กชายสมาน  ศรีภูธร
 
1. นายธีระ  มีชัย
2. นางธิดารัตน์   มีปิด
 
5 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 63 ทองแดง 86 1. เด็กหญิงนิรมล  สุทธิโพธิ์
 
1. นางสำเนียง  อนุพันธ์
 
6 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงณัฐชยา  วรรณวงษ์
2. เด็กชายบรรพต  นราวงษ์
 
1. นายธีระ  มีชัย
2. นางธิดารัตน์   มีปิด