สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตัง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายนันทกร  ธรรมประโชค
 
1. นางธิดารัตน์   มีปิด
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 48 เข้าร่วม 51 1. เด็กหญิงชลิดา  กะการดี
2. เด็กชายนันทกร  ธรรมประโชค
 
1. นายเสกสรรค์  ยุภาศ
2. นางธิดารัตน์   มีปิด
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 52 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชะบา
 
1. นายธีระ  มีชัย