สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตัง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงจิราพร  วิชาพูล
 
1. นางนันทนา  มีชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 20 1. เด็กหญิงจิราพร  วิชาพูล
 
1. นางนันทนา  มีชัย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายนันทกร  ธรรมประโชค
 
1. นางธิดารัตน์   มีปิด
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ราชมา
 
1. นายธีระ  มีชัย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 33 1. เด็กชายสุรชัย  มณีวรรณ
 
1. นางอุชณี  มายา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงจิราพร  วิชาพูล
2. เด็กชายนนทกานต์  หมั่นแคลน
3. เด็กหญิงอลิชา  คำพันธ์
 
1. นางธิดารัตน์   มีปิด
2. นายธีระ  มีชัย
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 77.28 เงิน 12 1. เด็กชายภูษิต  สุทธิโพธิ์
2. เด็กชายวัชรกร  เครือแสง
 
1. นางบุญญาพร  นรสาร
2. นางสำเนียง  อนุพันธ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 68.4 ทองแดง 21 1. เด็กชายธณกรณ์  ร้อยมา
2. เด็กชายสมาน  ศรีภูธร
 
1. นายธีระ  มีชัย
2. นางธิดารัตน์   มีปิด
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 81.81 ทอง 5 1. เด็กชายภรากร  ประจง
2. เด็กชายวิศรุต  สุระบุตร
 
1. นายธีระ  มีชัย
2. นายเสกสรรค์  ยุภาศ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 78 เงิน 19 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุทธิโพธิ์
2. เด็กชายธีรพงษ์  ศิริจันทร์
 
1. นายธีระ  มีชัย
2. นางธิดารัตน์   มีปิด
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 18 1. เด็กหญิงกรองทอง  ปั้นน้อย
2. เด็กหญิงจริยา  พรมศรี
3. เด็กชายณัฎฐรินทร์  สุทธิโพธิ์
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุทธิโพธิ์
5. เด็กหญิงสิรินทรา  วารินทร์
 
1. นางบุญญาพร  นรสาร
2. นางวิมลมาศ  ร่วมบุญ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 20 1. เด็กหญิงจันทิมา  ไชยเสนา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ฉิมสุข
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ผิวจันทร์
4. เด็กหญิงอรยา  ฐานะดี
5. เด็กหญิงโยษิตา  โถทอง
 
1. นางบุญญาพร  นรสาร
2. นางสำเนียง  อนุพันธ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 38 1. เด็กหญิงณัฎฐรินทร์  สุทธิโพธิ์
 
1. นางนันทนา  มีชัย
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐลีน  สุทธิโพธิ์
 
1. นางนันทนา  มีชัย
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 45 1. เด็กชายนันทชัย  แหวนหล่อ
2. เด็กหญิงศลิษา  พิศเพ็ง
 
1. นางนันทนา  มีชัย
2. นางธิดารัตน์   มีปิด
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 48 เข้าร่วม 51 1. เด็กหญิงชลิดา  กะการดี
2. เด็กชายนันทกร  ธรรมประโชค
 
1. นายเสกสรรค์  ยุภาศ
2. นางธิดารัตน์   มีปิด
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 80 ทอง 28 1. เด็กชายประสิทธิ์  โพสฤทธิ์
 
1. นางอุชณี  มายา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กชายเพชรมงคล  นิลวัน
 
1. นางอุชณี  มายา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 37 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ราชมา
 
1. นางอุชณี  มายา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 33 1. เด็กชายสุรชัย  มณีวรรณ
 
1. นางอุชณี  มายา
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 36 1. เด็กหญิงณัฎฐรินทร์  สุทธิโพธิ์
2. เด็กชายทิวัตถ์  ศุภศร
 
1. นางวิมลมาศ  ร่วมบุญ
2. นางสำเนียง  อนุพันธ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 30 1. เด็กหญิงชลิดา  กะการดี
2. เด็กหญิงธันยพร  มั่นเทศ
 
1. นางอุชณี  มายา
2. นายเสกสรรค์  ยุภาศ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 19 1. เด็กชายชิราวุธ  สุวรรณเพชร
 
1. นางนันทนา  มีชัย
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายภูษิต  สุทธิโพธิ์
 
1. นางนันทนา  มีชัย
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 27 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ช่างทอง
 
1. นางนันทนา  มีชัย
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวัชรกร  เครือแสง
 
1. นายธีระ  มีชัย
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 17 1. เด็กหญิงวนิดา  สีวิสุทธิ์
 
1. นางธิดารัตน์   มีปิด
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 52 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชะบา
 
1. นายธีระ  มีชัย
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายต่อศักดิ์  รัตนวัน
2. เด็กชายธนกรณ์  ร้อยมา
3. เด็กชายธนพนธ์  พรหมศรี
4. เด็กชายธนาธิป  สิริสาขา
5. เด็กชายธวัชชัย  มายา
6. เด็กชายอดิศักดิ์  ราชมา
 
1. นายธีระ  มีชัย
2. นายเสกสรรค์  ยุภาศ
3. นางธิดารัตน์   มีปิด
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กชายจิรศักดิ์  โสภาค
2. เด็กชายนนทกานต์  หมั่นแคลน
3. เด็กชายนันทกร  ธรรมประโชค
4. เด็กชายภรากร  ประจง
5. เด็กชายภานุวัฒน์  อาจหาญ
6. เด็กชายวิศรุต  สุระบุตร
 
1. นายธีระ  มีชัย
2. นายเสกสรรค์  ยุภาศ
3. นางธิดารัตน์   มีปิด
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 27 1. เด็กหญิงชนัฐกานต์  มาตรโพนทอง
2. เด็กหญิงศิริพร  จรไธสง
3. เด็กหญิงอรยา  ฐานะดี
 
1. นางบุญญาพร  นรสาร
2. นางสำเนียง  อนุพันธ์
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง 7 1. เด็กชายจิรศักดิ์  โสภาค
2. เด็กชายสุรชัย  มณีวรรณ
3. เด็กชายเพชรมงคล  นิลวัน
 
1. นางบุญญาพร  นรสาร
2. นางอุชณี  มายา
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชะบา
2. เด็กหญิงศิริพร  จรไธสง
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ฉิมสุข
 
1. นางบุญญาพร  นรสาร
2. นางวิมลมาศ  ร่วมบุญ
 
34 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 63 ทองแดง 86 1. เด็กหญิงนิรมล  สุทธิโพธิ์
 
1. นางสำเนียง  อนุพันธ์
 
35 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายพงษ์ศิลา  แก้วกันหา
2. เด็กชายวรเมธ  เอกชัย
3. เด็กชายเกียรติภูมิ  ปั้นน้อย
 
1. นางสำเนียง  อนุพันธ์
2. นางวิมลมาศ  ร่วมบุญ
 
36 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงฐิดาภา  วารินทร์
2. เด็กหญิงนพคุณ  อาจหาญ
3. เด็กหญิงนิรมล  สุทธิโพธิ์
 
1. นางวิมลมาศ  ร่วมบุญ
2. นางสำเนียง  อนุพันธ์
 
37 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงพัชริญา  คิมหันตา
 
1. นางวิมลมาศ  ร่วมบุญ
 
38 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 13 1. เด็กชายมานพ  แก้วกอง
 
1. นางนันทนา  มีชัย
 
39 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กชายกิตตินันท์  มายา
2. เด็กหญิงชาลินี  สมเสนาะ
3. เด็กชายราชันย์  สระบัวทอง
 
1. นางบุญญาพร  นรสาร
2. นางสำเนียง  อนุพันธ์
 
40 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงณัฐชยา  วรรณวงษ์
2. เด็กชายบรรพต  นราวงษ์
 
1. นายธีระ  มีชัย
2. นางธิดารัตน์   มีปิด
 
41 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กชายธีระศักด์  ธรรมวัตร
2. เด็กหญิงสุกัลยา  ยางงาม
 
1. นางนันทนา  มีชัย
2. นางอุชณี  มายา
 
42 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 39 1. เด็กชายศริตวรรธน์  ชนิดนอก
 
1. นางอุชณี  มายา
 
43 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายดนัย  เครือแสง
 
1. นายธีระ  มีชัย
 
44 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อุ่นใจ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  อุ่นใจ
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  สุวรรณจักร
 
1. นางบุญญาพร  นรสาร
2. นางสำเนียง  อนุพันธ์
 
45 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 27 1. เด็กชายชนชนะ  อุ่นคำ
2. เด็กหญิงสุธีมา  บุดดี
3. เด็กชายเอกพล  ศรีภูธร
 
1. นางบุญญาพร  นรสาร
2. นางสำเนียง  อนุพันธ์
 
46 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 11 1. เด็กชายจักรพล  เกษศิริ
2. เด็กชายพิทักษ์ชัย  แจ่มใส
3. เด็กหญิงอุไรพร  สุวรรณจักร
 
1. นายเสกสรรค์  ยุภาศ
2. นางวิมลมาศ  ร่วมบุญ