สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงกิตฐิมา  ทองสุทธิ์
 
1. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ประคองใจ
 
1. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงพัทธมน  ขนันดูล
2. เด็กหญิงลักษ์คนา  เกตุผาสุข
 
1. นายอรรณพ  วันศรี
2. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 20 1. เด็กชายจิรชัย  ตุ้มทอง
2. เด็กชายพูนประเสริฐ  พิลา
3. เด็กหญิงวาสนา  เมืองจันทร์
 
1. นายกิตติกร  สอนคำเสน
2. นางวาสนา  พิมพะธรรม
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 22 1. เด็กชายตุลยวัตร  มูลกุศล
2. เด็กหญิงพรรวษา  สังฆะพันธ์
 
1. นายทศพร  ศรีละพันธ์
2. นายวีระ  สุราวุธ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 1. เด็กชายพรประเสริฐ  บัวไข
2. เด็กหญิงเกษรินทร์  พรจันทร์
 
1. นายวีระ  สุราวุธ
2. นายทศพร  ศรีละพันธ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงสิริกร  มีแยม
 
1. นางเฉลา  ยอดเพ็ชร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 67 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมศรี
 
1. นางเฉลา  ยอดเพ็ชร
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไชยโย
 
1. นายสัมฤทธิ์  ขันติวงศ์
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงลัดดา  รามศรี
 
1. นางเพ็ญศรี  ชูเลิศ