สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงธัญนัดดา  คุณเถื่อน
 
1. นางวิไลพันธ์  ทุมพัฒน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 50 1. เด็กชายพรนิวัตร  สีทา
 
1. นายวีรยุทธ  จันทะแจ่ม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายชานนท๋  ผมคำ
 
1. นายสัมฤทธิ์  ขันติวงศ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลักษ์คนา  เกตุผาสุข
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 58.75 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  แก้วสะอาด
 
1. นางเฉลา  ยอดเพ็ชร