สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงธัญนัดดา  คุณเถื่อน
 
1. นางวิไลพันธ์  ทุมพัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วสะอาด
 
1. นายประดิษฐ์  คล้ายสงคราม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชริดา  วันกิ่ง
 
1. นายประดิษฐ์  คล้ายสงคราม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 28 1. เด็กหญิงพรรวษา  สังฆะพันธ์
 
1. นางสาววันนา  อ่อนขาว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงกิตฐิมา  ทองสุทธิ์
 
1. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  แก้วสะอาด
 
1. นางสาวทิพวรรณ  อินทะพันธ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ประคองใจ
 
1. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัทมล  เหลาคำ
2. นางสาววาสนา  เมืองจันทร์
3. นางสาวศุภาวรรณ  ศิลาเลิศ
 
1. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
2. นางสาววันนา  อ่อนขาว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนัญญา  เมืองจันทร์
2. เด็กชายสมเกียรติ  ศรีสง่า
 
1. นายประดิษฐ์  คล้ายสงคราม
2. นางสาวทิพวรรณ   อินทะพันธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงพัทธมน  ขนันดูล
2. เด็กหญิงลักษ์คนา  เกตุผาสุข
 
1. นายอรรณพ  วันศรี
2. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 50 1. เด็กชายพรนิวัตร  สีทา
 
1. นายวีรยุทธ  จันทะแจ่ม
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายชานนท๋  ผมคำ
 
1. นายสัมฤทธิ์  ขันติวงศ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลักษ์คนา  เกตุผาสุข
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 77.9 เงิน 5 1. เด็กหญิงกิตฐิมา  ทองสุทธิ์
2. เด็กชายวรไชย  ชัยชนะ
3. เด็กหญิงวาสนา  เมืองจันทร์
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
2. นายสัมฤทธิ์  ขันติวงศ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  พรจันทร์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  สมาร์
 
1. นายสัมฤทธิ์  ขันติวงศ์
2. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิเชษฐ์  ไชยโย
2. เด็กชายยุทธนา  สุระ
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
2. นายสัมฤทธิ์  ขันติวงศ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพรประเสริฐ  บัวไข
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 20 1. เด็กชายจิรชัย  ตุ้มทอง
2. เด็กชายพูนประเสริฐ  พิลา
3. เด็กหญิงวาสนา  เมืองจันทร์
 
1. นายกิตติกร  สอนคำเสน
2. นางวาสนา  พิมพะธรรม
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิตตาภรณ์  มุมกลาง
2. เด็กหญิงธนพร  อุตพันธ์
3. เด็กชายปะติมากร  ทอนไชย
 
1. นางวาสนา  พิมพะธรรม
2. นางสาวพนิดา  เย็นใจ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สายสิทธิ์
2. เด็กหญิงชญานี  เปสูงเนิน
3. เด็กหญิงเอมอร  แจ่มจันทร์
 
1. นายกิตติกร  สอนคำเสน
2. นางวาสนา  พิมพะธรรม
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจันทนิภา  สุขจันทร์
2. เด็กหญิงวัลภา  ไกรยวงษ์
3. เด็กชายอนิวัฒน์  พรจันทร์
 
1. นายกิตติกร  สอนคำเสน
2. นางวาสนา  พิมพะธรรม
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  มงคล
2. เด็กหญิงนัทมล  เหลาคำ
3. เด็กหญิงสุภาพร  อัตรชาติ
 
1. นายกิตติกร  สอนคำเสน
2. นางวาสนา  พิมพะธรรม
 
23 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสาธิต  สิงห์โท
2. เด็กชายเกษมสันต์  บุตรดี
 
1. นายกิตติกร  สอนคำเสน
2. นางวาสนา  พิมพะธรรม
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 79.41 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐกิจ  ไชยโย
2. เด็กชายศตวรรษ  พวงไธสง
 
1. นายกิตติกร  สอนคำเสน
2. นางวาสนา  พิมพะธรรม
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายธนพงษ์  เหลาคำ
2. เด็กชายสิทธิกร  แก้วสะอาด
 
1. นายกิตติกร  สอนคำเสน
2. นางวาสนา  พิมพะธรรม
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 79 เงิน 17 1. เด็กชายธีรนัย  ทาวัน
2. เด็กชายอโนทัย  ชัยชนะ
 
1. นายกิตติกร  สอนคำเสน
2. นางวาสนา  พิมพะธรรม
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  พิลา
2. เด็กหญิงธัญนัดดา  คุณเถื่อน
3. เด็กหญิงนริศรา  ใจเย็น
4. เด็กหญิงพิชชาพร  เป็งทอง
5. เด็กหญิงสิริกร  มีแยม
 
1. นายวิชาญ  คำนึง
2. นางวิไลพันธ์  ทุมพัฒน์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วสะอาด
2. เด็กหญิงวัลภา  ไกรยวงษ์
3. เด็กชายศราวุธ  แนวทิว
4. เด็กชายสมเกียรติ  ศรีสง่า
5. เด็กหญิงอัญชลี  ดีวัน
 
1. นายประดิษฐ์  คล้ายสงคราม
2. นางเฉลา  ยอดเพ็ชร
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงดวงพร  อภัยศิลา
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ศิรีจักร์
3. เด็กหญิงนิชนาถ  สมพงษ์
4. เด็กหญิงรัตนาวดี  ภาที
5. เด็กหญิงอรัญญา  แก้วสอาด
 
1. นางวิไลพันธ์  ทุมพัฒน์
2. นายวิชาญ  คำนึง
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 30 1. เด็กชายสิทธินนท์  ภักดีกำจร
2. เด็กหญิงอริชา  บุตรดาศรี
 
1. นายอนุวัฒน์  อินทร์ตา
2. นางเบญจพร  เศรษพัชรสิริ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 16 1. เด็กหญิงจันทนิภา  สุขจันทร์
2. เด็กชายศรายุทธ  แนวทิว
 
1. นายอนุวัฒน์  อินทร์ตา
2. นางเบญจพร  เศรษพัชรสิริ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 17 1. เด็กชายชัยศิริ  กาหลง
2. เด็กหญิงพัชรี  ไชยศรี
 
1. นายอนุวัฒน์  อินทร์ตา
2. นายอรรณพ  วันศรี
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยา  ภักสุวรรณ์
2. เด็กชายชัยศิริ  กาหลง
3. เด็กชายธนากร  สิงห์โท
4. เด็กหญิงพัทธมน  ขนันดูล
5. เด็กชายพิพัฒน์  แก้วอาดิษฐ์
6. เด็กหญิงพิมษ์พิกุล  บุตรพรม
7. เด็กชายภูมินทร์  เมืองจันทร์
8. เด็กชายศุภชัย  ผมคำ
9. เด็กหญิงสุวัจนี  อินทร์คำ
10. เด็กหญิงเกษรินทร์  พรจันทร์
 
1. นางเพ็ญศรี  ชูเลิศ
2. นางไพยวรรณ  ลุนลา
3. นายอนุวัฒน์  อินทร์ตา
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 22 1. เด็กชายตุลยวัตร  มูลกุศล
2. เด็กหญิงพรรวษา  สังฆะพันธ์
 
1. นายทศพร  ศรีละพันธ์
2. นายวีระ  สุราวุธ
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 1. เด็กชายพรประเสริฐ  บัวไข
2. เด็กหญิงเกษรินทร์  พรจันทร์
 
1. นายวีระ  สุราวุธ
2. นายทศพร  ศรีละพันธ์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญนัดดา  คุณเถื่อน
 
1. นางรุจี  ไชยปัญญา
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกาญจนา  ลุุนลา
 
1. นางเพ็ญศรี  ชูเลิศ
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง 10 1. เด็กชายถิรวัฒน์  สิมตะมะ
 
1. นางวิไลพันธ์  ทุมพัฒน์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายภูมินทร์  เมืองจันทร์
 
1. นางเพ็ญศรี  ชูเลิศ
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภูมินทร์  เมืองจันทร์
 
1. นางเพ็ญศรี  ชูเลิศ
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงโสรญา  สิมตะมะ
 
1. นางเพ็ญศรี  ชูเลิศ
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสาธิกา  สมิงรัมย์
2. เด็กหญิงสุวัจนี  อินทร์คำ
 
1. นางรุจี  ไชยปัญญา
2. นายทศพร  ศรีละพันธ์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 20 1. นายกังวาล  โชติวิเชียร
 
1. นายวินัย  ศรชัย
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ลุุนลา
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ศรีจักร
3. เด็กชายธนากร  สิงห์โท
4. เด็กชายธวัฒน์  ไชยสุวรรณ์
5. เด็กชายศิวกร  สุระ
6. เด็กหญิงเกษรินทร์  พรจันทร์
 
1. นายวินัย  ศรชัย
2. นายทศพร  ศรีละพันธ์
3. นายวีระ  สุราวุธ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กชายศุภชัย  ขันติวงศ์
 
1. นายวินัย  ศรชัย
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 26 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ประคองใจ
 
1. นายวินัย  ศรชัย
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 19 1. เด็กชายกิตติธัช   พรจันทร์
 
1. นางเบญจพร  เศรษพัชรสิริ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 19 1. เด็กชายกิตติธัช   พรจันทร์
 
1. นางเบญจพร  เศรษพัชรสิริ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 35 1. เด็กหญิงอัญชลี  ดีวัน
 
1. นางเบญจพร  เศรษพัชรสิริ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงวรินทร  นันตะบุตร
 
1. นายวินัย  ศรชัย
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงพัทธมน  ขนันดูล
 
1. นางไพยวรรณ  ลุนลา
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กชายศุภชัย  ขันติวงศ์
 
1. นายวินัย  ศรชัย
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 14 1. เด็กหญิงวรินทร  นันตะบุตร
 
1. นายวินัย  ศรชัย
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 16 1. เด็กหญิงอัญชลี  ดีวัน
 
1. นางเบญจพร  เศรษพัชรสิริ
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดีวัน
2. เด็กหญิงกัลยา  ภักสุวรรณ์
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วลอย
4. เด็กหญิงชลธิชา  สุระ
5. เด็กชายณัฐพล  ครองสิงห์
6. เด็กหญิงพัชรี  ไชยศรี
7. เด็กหญิงพิมษ์พิกุล  บุตรพรม
8. เด็กชายภูชิต  สอนสิทธิ์
9. เด็กชายราษฎร์ประชา  ชื่นตา
10. เด็กหญิงวันเพ็ญ  บุญยิ่ง
11. เด็กหญิงศิราพร  ทาวัน
12. เด็กหญิงสาธิกา  สมิงรัมย์
13. เด็กหญิงสุนันทินี  วิเศษ
14. เด็กหญิงสุวัจนี  อินทร์คำ
15. เด็กหญิงอภิสรา  อุตพันธ์
16. เด็กหญิงอรัญญา  แก้วสะอาด
 
1. นางเพ็ญศรี  ชูเลิศ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา  เวชเจริญ
3. นายวินัย  ศรชัย
4. นางเบญจพร  เศรษพัชรสิริ
5. นางพัชรวลี  ศรีจักร์
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินดนัย  น้อมสูงเนิน
2. เด็กชายณัฐพล  ครองสิงห์
3. เด็กชายพีระพักตร์  บุญยัง
4. เด็กชายภูชิต  สอนสิทธิ์
5. เด็กชายราษฎร์ประชา  ชื่นตา
 
1. นางเพ็ญศรี  ชูเลิศ
2. นายวินัย  ศรชัย
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 58.75 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  แก้วสะอาด
 
1. นางเฉลา  ยอดเพ็ชร
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วสะอาด
 
1. นางเฉลา  ยอดเพ็ชร
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัทธมน  ขนันดูล
 
1. นางไพยวรรณ  ลุนลา
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงสิริกร  มีแยม
 
1. นางเฉลา  ยอดเพ็ชร
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 67 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมศรี
 
1. นางเฉลา  ยอดเพ็ชร
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรินทร  นันตะบุตร
 
1. นางไพยวรรณ  ลุนลา
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.6 เงิน 9 1. เด็กชายศราวุธ  งามอัครไพบูลย์
 
1. นางไพยวรรณ  ลุนลา
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายพูนประเสริฐ  พิลา
 
1. นางไพยวรรณ  ลุนลา
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงบุญยอด  สุริยัน
2. เด็กชายพูนประเสริฐ  พิลา
 
1. นายวิชาญ  คำนึง
2. นางไพยวรรณ  ลุนลา
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงธนัญญา  เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วสะอาด
 
1. นางเฉลา  ยอดเพ็ชร
2. นายวิชาญ  คำนึง
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 74.1 เงิน 16 1. เด็กชายกฤษฎา  ไตรบัญกุล
2. เด็กชายชานนท์  ผมคำ
3. เด็กชายนพกร  พวงพันธ์
4. เด็กชายยอดชาย  ปูแตน
5. เด็กชายศรายุทธ  แนวทิว
6. เด็กชายศิริชัย  สิมตะมะ
 
1. นายทศพร  ศรีละพันธ์
2. นายวีีระ  สุราวธ
3. นายวีรยุทธ  จันทะแจ่ม
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนัญญา  เมืองจันทร์
2. เด็กชายธีรเมธ  บุญยง
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วสะอาด
 
1. นางสาววันนา  อ่อนขาว
2. นางวิไลพันธ์  ทุมพัฒน์
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ลุนลา
2. เด็กหญิงพรชิตา  พิลา
3. เด็กชายภูมินทร์  เมืองจันทร์
 
1. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
2. นางสาววันนา  อ่อนขาว
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตตาภรณ์  มุมกลาง
2. เด็กหญิงอัญชลี  ดีวัน
3. เด็กหญิงเนาวรัตน์  สมศรี
 
1. นางสาววันนา  อ่อนขาว
2. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัทมล  เหลาคำ
2. นางสาววาสนา  เมืองจันทร์
3. นางสาวศุภาวรรณ  ศิลาเลิศ
 
1. นางสาววันนา  อ่อนขาว
2. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  มงคล
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ไชยโย
 
1. นายสัมฤทธิ์  ขันติวงศ์
2. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิวกร  สุระ
2. เด็กชายอนุพงษ์  วงค์ราช
 
1. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
2. นายประดิษฐ์  คล้ายสงคราม
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วสะอาด
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  พรจันทร์
 
1. นายประดิษฐ์  คล้ายสงคราม
2. นางสาวทิพวรรณ  อินทะพันธ์
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลักษ์คนา  เกตุผาสุข
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไชยโย
 
1. นายสัมฤทธิ์  ขันติวงศ์
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง 7 1. เด็กชายจิรชัย  ตุ้มทอง
2. เด็กชายณัฎฐชัย  ฤทธิ์จรูญ
 
1. นางสุกาญดา  ผิวงาม
2. นางพัชรวลี  ศรีจักร์
 
78 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงพิชญา  พวงอก
2. เด็กหญิงสุภัชญา  คุณเถื่อน
 
1. นางสุกาญดา  ผิวงาม
2. นางพัชรวลี  ศรีจักร์
 
79 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรเทพ  สมพงษ์
2. เด็กชายศิวกร  สุระ
 
1. นางสุกาญดา  ผิวงาม
2. นางพัชรวลี  ศรีจักร์
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กชายธนิต  พลอาจ
2. เด็กหญิงอัญชลี  ดีวัน
 
1. นางสุกาญดา  ผิวงาม
2. นางพัชรวลี  ศรีจักร์
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงกิตฐิมา  ทองสุทธิ์
2. เด็กหญิงชริดา  วันกิ่ง
 
1. นางสุกาญดา  ผิวงาม
2. นางพัชรวลี  ศรีจักร์
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตภาส  แก้วสะอาด
2. เด็กชายวรโชติ  สุระ
3. เด็กชายอนันดา  ผาเงิน
 
1. นายกิตติกร  สอนคำเสน
2. นายทศพร  ศรีละพันธ์
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพีรพักต์  บุญยง
2. เด็กชายยอดชาย  ปูแตน
3. เด็กชายเอกราข  เหลาคำ
 
1. นางรุจี  ไชยปัญญา
2. นายอนุวัฒน์  อินทร์ตา
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤษฎา  แอดอุป
2. เด็กชายพรประเสริฐ  บัวไข
3. เด็กชายศุภชัย  ผมคำ
 
1. นายอนุวัฒน์  อินทร์ตา
2. นางรุจี  ไชยปัญญา
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงธนัญญา  เมืองจันทร์
2. เด็กชายธีรเมธ  บุญยง
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  ชื่นตา
4. เด็กหญิงภูริชญา  นามปัญญา
5. เด็กหญิงวัลภา  ไกรยวงษ์
6. เด็กชายเอกราช  เหลาคำ
 
1. นางรุจี  ไชยปัญญา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา  เวชเจริญ
3. นายวิชาญ  คำนึง
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกังวาล  โชติวิเชียร
2. นางสาววาสนา  เมืองจันทร์
3. นางสาวศุภาวรรณ  ศิลาเลิศ
 
1. นายกิตติกร  สอนคำเสน
2. นายทศพร  ศรีละพันธ์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ศรีจักร
2. เด็กชายธนวัฒน์  ชัยสุวรรณ
3. เด็กชายศุภชัย  ผมคำ
 
1. นายอนุวัฒน์  อินทร์ตา
2. นายนางรุจี  ไชยปัญญา
 
88 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 72 เงิน 67 1. เด็กชายสิรธีร์  สุระ
 
1. นางกาญจนา  สุราวุธ
 
89 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พิลา
2. เด็กหญิงธิดาพร  คำศรี
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อาชญาเมือง
 
1. นางสาวพนิดา  เย็นใจ
2. นางกาญจนา  สุราวุธ
 
90 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พิลา
2. เด็กหญิงนพกร  สุดเพราะ
3. เด็กหญิงอภิสรา  สมพงษ์
 
1. นางสาวพนิดา  เย็นใจ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา  เวชเจริญ
 
91 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงทิพย์ภาภรณ์  พรหมสุภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา  เวชเจริญ
 
92 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายชินดนัย  น้อมสูงเนิน
 
1. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
 
93 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรวิวัลย์  บุดดี
 
1. นางเพ็ญศรี  ชูเลิศ
 
94 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวงศธร  คุณเถื่อน
 
1. นายประดิษฐ์  คล้ายสงคราม
 
95 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 -    
96 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกกกนก  บุดดี
 
1. นายประดิษฐ์  คล้ายสงคราม
 
97 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงกกกนก  บุดดี
 
1. นางวิไลพันธ์  ทุมพัฒน์
 
98 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.33 เงิน 10 1. เด็กชายมงคลชัย  บัวสิงห์
 
1. นายประดิษฐ์  คล้ายสงคราม
 
99 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตรดา  คำแพง
2. เด็กชายธนาวุฒิ  บุดดี
3. เด็กหญิงโสรญา  สิมตะมะ
 
1. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
2. นางวิไลพันธ์  ทุมพัฒน์
 
100 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ปวยทอง
2. เด็กหญิงสายพิน  อุทรพันธ์
3. เด็กชายเอกราช  เหลาคำ
 
1. นางสาววันนา  อ่อนขาว
2. นางวิไลพันธ์  ทุมพัฒน์
 
101 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรวิวัลย์  บุดดี
2. เด็กหญิงวรินทร  นันตะบุตร
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
2. นายสัมฤทธิ์  ขันติวงศ์
 
102 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กหญิงจารวี  สิมตะมะ
2. เด็กชายวิกรานต์  ปาละวงศ์
 
1. นายอนุวัฒน์  อินทร์ตา
2. นางเบญจพร  เศรษพัชรสิริ
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายพีรพักต์  บุญยง
 
1. นางเพ็ญศรี  ชูเลิศ
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงลัดดา  รามศรี
 
1. นางเพ็ญศรี  ชูเลิศ
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 -1 -    
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธายุกร  พรหมคุณ
 
1. นางรุจี  ไชยปัญญา
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวงศธร  คุณเถื่อน
 
1. นางเพ็ญศรี  ชูเลิศ
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  ครองสิงห์
 
1. นางเพ็ญศรี  ชูเลิศ
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธายุกร  พรหมคุณ
 
1. นายทศพร  ศรีละพันธ์
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรวิวัลย์  บุดดี
 
1. นางเพ็ญศรี  ชูเลิศ
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธายุกร  พรหมคุณ
 
1. นายวินัย  ศรชัย
 
112 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรเมธ  บุญยง
2. เด็กหญิงพิยดา  ประทุมราช
3. เด็กชายเอกราช  เหลาคำ
 
1. นายประดิษฐ์  คล้ายสงคราม
2. นายวิชาญ  คำนึง
 
113 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กำมณี
2. เด็กชายราษฎร์ประชา  ชื่นตา
 
1. นางสุกาญดา  ผิวงาม
2. นางพัชรวลี  ศรีจักร์
 
114 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กหญิงจารวี  สิมตะมะ
2. เด็กชายพีระพักตร์  บุญยัง
3. เด็กชายวิกรานต์  ปาละวงศ์
 
1. นายอนุวัฒน์  อินทร์ตา
2. นายอรรณพ  วันศรี