สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80 ทอง 15 1. เด็กชายชานนท์  ปะลาปิดตัง
2. เด็กชายวิศรุต  นาคนวล
 
1. นายประยงค์  พรรณา
2. นางภาวนา  พรรณา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรภิรมย์  แสงมาศ
2. เด็กหญิงพรสุภัค  วิเศษชาติ
3. เด็กหญิงพิชญาภา   ประชากลาง
4. เด็กหญิงศรัยฉัตร  วงค์ภักดี
5. เด็กหญิงศิริประภา  อสิพงษ์
 
1. นางสมพร  ชัยวงศ์
2. นายสุเทียน  การะเกต
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลินธร  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  คำมา
3. เด็กหญิงปนัดดา  พันธมาศ
4. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ดวงนิล
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  เกาะแก้ง
 
1. นางสมพร  ชัยวงศ์
2. นายสุเทียน  การะเกต
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 39 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทองทวี
2. เด็กหญิงพัชริดา  คำภีระ
3. เด็กหญิงลภัลสิริ  กระสังข์
 
1. นายสุเทียน  การะเกต
2. นางสมพร  ชัยวงศ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 37 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  มังษะชาติ
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  บุญสะโต
3. เด็กหญิงพิมลวรรณ  มะลาขันธ์
 
1. นายประยงค์  พรรณา
2. นางรุจิรา  ผักไหม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 23 1. เด็กชายศิริศักดิ์  อักษร
 
1. นายสุเทพ  มังษะชาติ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง 8 1. เด็กชายศิริศักดิ์  อักษร
 
1. นายสุเทพ  มังษะชาติ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีระพล  กาสิงห์
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  สาดา
 
1. นายกนกศักดิ์  ทวีธนวาณิชย์
2. นางสาวนงค์  แน่นอุดร
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรเมศ  ไชยภา
2. เด็กหญิงสุพัตทรา  หล้าแหล่ง
 
1. นางรุจิรา  ผักไหม
2. นายสุเทพ  มังษะชาติ
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 32 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาคนวล
2. เด็กชายจักรพรรดิ์  มังษะชาติ
 
1. นายจีรวุฒฺิ  แสนเสริม
2. นางสาวพรรณทิพา  แพทย์มด
 
11 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายธนกฤต  สะท้อนเมือง
2. เด็กชายราชิต  มังษะชาติ
 
1. นางรุจิรา  ผักไหม
2. นางสาวศิริรัตน์  มังษะชาติ
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 20 1. เด็กหญิงวิชุดา  แสงวาโท
 
1. นายสุเทพ  มังษะชาติ
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 15 1. เด็กชายธนทัต  มาดาสิทธิ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  กระสังข์
 
1. นายจีรวุฒฺิ  แสนเสริม
2. นางสาวพรรณทิพา  แพทย์มด
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.5 ทอง 24 1. เด็กชายธนะโชค  ทวีชาติ
2. เด็กชายธวัชชัย  กระสังข์
3. เด็กชายพีระพล  กาสิงห์
 
1. นายประยงค์  พรรณา
2. นางสาวศิริรัตน์  มังษะชาติ