สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 64 ทองแดง 27 1. เด็กชายพรปัญญา  สมบัติวงษ์
2. เด็กชายเดชา  วิเศษชาติ
 
1. นายประยงค์  พรรณา
2. นางภาวนา  พรรณา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงดวงกมล  สมบัติวงศ์
 
1. นางสาวนงค์  แน่นอุดร
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงชยุดา  สมบติวงค์
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  สาดา
 
1. นายจีรวุฒฺิ  แสนเสริม
2. นางสาวพรรณทิพา  แพทย์มด
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงญานิศา  เจนพิทักษ์กุล
2. เด็กหญิงฐานิดา  พิศเพ่ง
3. เด็กหญิงสกาวรัตน์  นรดี
 
1. นายคงฤทธิ์  ผาธรรม
2. นางภาวนา  พรรณา
 
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 54 1. เด็กหญิงวรรณนิษา  ผักไหม
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กลัดบุบผา
 
1. นางสาวศิริรัตน์  มังษะชาติ
2. นางสาวฤมล  ปริญ