สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  สวยรูป
 
1. นางสมพร  ชัยวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 28 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ภูคำน้อย
 
1. นายกนกศักดิ์  ทวีธนวาณิชย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายศุภกร  ไชยบุตร
 
1. นายธนนวัตน์  สิริเตชะวิรากูล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงวนิดา  ชัยนาม
 
1. นางรุจิรา  ผักไหม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 41 1. เด็กชายปรเมศ  ไชยภา
2. เด็กหญิงสุพัตทรา  หล้าแหล่ง
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ผักไหม
 
1. นายประยงค์  พรรณา
2. นางภาวนา  พรรณา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 70.3 เงิน 17 1. เด็กชายพิชญุตร์  ไชยภา
2. เด็กชายอรรคกร  เจนพิทักษ์กุล
 
1. นายประยงค์  พรรณา
2. นางภาวนา  พรรณา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 64 ทองแดง 27 1. เด็กชายพรปัญญา  สมบัติวงษ์
2. เด็กชายเดชา  วิเศษชาติ
 
1. นายประยงค์  พรรณา
2. นางภาวนา  พรรณา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80 ทอง 15 1. เด็กชายชานนท์  ปะลาปิดตัง
2. เด็กชายวิศรุต  นาคนวล
 
1. นายประยงค์  พรรณา
2. นางภาวนา  พรรณา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรภิรมย์  แสงมาศ
2. เด็กหญิงพรสุภัค  วิเศษชาติ
3. เด็กหญิงพิชญาภา   ประชากลาง
4. เด็กหญิงศรัยฉัตร  วงค์ภักดี
5. เด็กหญิงศิริประภา  อสิพงษ์
 
1. นางสมพร  ชัยวงศ์
2. นายสุเทียน  การะเกต
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลินธร  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  คำมา
3. เด็กหญิงปนัดดา  พันธมาศ
4. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ดวงนิล
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  เกาะแก้ง
 
1. นางสมพร  ชัยวงศ์
2. นายสุเทียน  การะเกต
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 50 1. เด็กหญิงพิชญาพร  จังอินทร์
 
1. นางสาวสายพิณ  มังษะชาติ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 46 1. เด็กหญิงเจนจิรา  มังษะชาติ
 
1. นายปราโมทย์  วิทยายนต์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ภูคำน้อย
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  บุญสะโต
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุดดา
4. เด็กหญิงปรเมศ  ไชยภา
5. เด็กหญิงพิมลวรรณ  มะลาขันธ์
6. เด็กหญิงพิยดา  มังษะชาติ
7. เด็กชายวนิดา  ชัยนาม
8. เด็กหญิงสุพัตทรา  หล้าแหล่ง
9. เด็กหญิงสุภาวดี  คำเสียง
10. เด็กหญิงอรณิษา  เมฆเลื่อนลอย
11. เด็กหญิงเบญจรัตน์  มังสะชาติ
 
1. นายสุเทพ  มังษะชาติ
2. นายกนกศักดิ์  ทวีธนวาณิชย์
3. นางสาวนงค์  แน่นอุดร
4. นางสาวศิริรัตน์  มังษะชาติ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 39 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทองทวี
2. เด็กหญิงพัชริดา  คำภีระ
3. เด็กหญิงลภัลสิริ  กระสังข์
 
1. นายสุเทียน  การะเกต
2. นางสมพร  ชัยวงศ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 37 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  มังษะชาติ
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  บุญสะโต
3. เด็กหญิงพิมลวรรณ  มะลาขันธ์
 
1. นายประยงค์  พรรณา
2. นางรุจิรา  ผักไหม
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 23 1. เด็กชายศิริศักดิ์  อักษร
 
1. นายสุเทพ  มังษะชาติ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง 8 1. เด็กชายศิริศักดิ์  อักษร
 
1. นายสุเทพ  มังษะชาติ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายศิริศักดิ์  อักษร
 
1. นายสุเทพ  มังษะชาติ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 37 1. เด็กชายปรเมศ  ไชยภา
 
1. นายสุเทพ  มังษะชาติ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงดวงกมล  สมบัติวงศ์
 
1. นางสาวนงค์  แน่นอุดร
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีระพล  กาสิงห์
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  สาดา
 
1. นายกนกศักดิ์  ทวีธนวาณิชย์
2. นางสาวนงค์  แน่นอุดร
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรเมศ  ไชยภา
2. เด็กหญิงสุพัตทรา  หล้าแหล่ง
 
1. นางรุจิรา  ผักไหม
2. นายสุเทพ  มังษะชาติ
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ภูคำน้อย
2. เด็กหญิงเจนจิรา  มังษะชาติ
 
1. นางสมพร  ชัยวงศ์
2. นางสาวสายพิณ  มังษะชาติ
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงวนิดา  ชัยนาม
 
1. นางสาวนงค์  แน่นอุดร
 
25 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 25 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เลิศมงคลเวหา
2. เด็กชายณัฐวัตร  วิเศษชาติ
 
1. นายจีรวุฒฺิ  แสนเสริม
2. นางสาวพรรณทิพา  แพทย์มด
 
26 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงชญานี  วิเศษชาติ
2. เด็กหญิงวรรษิษฐา  แจ้งสว่าง
 
1. นายจีรวุฒฺิ  แสนเสริม
2. นางสาวพรรณทิพา  แพทย์มด
 
27 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 32 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาคนวล
2. เด็กชายจักรพรรดิ์  มังษะชาติ
 
1. นายจีรวุฒฺิ  แสนเสริม
2. นางสาวพรรณทิพา  แพทย์มด
 
28 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงชยุดา  สมบติวงค์
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  สาดา
 
1. นายจีรวุฒฺิ  แสนเสริม
2. นางสาวพรรณทิพา  แพทย์มด
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนพล  พงษ์วัน
2. เด็กชายธีรทัช  ปูประโคน
3. เด็กชายพีระพล  กาสิงห์
 
1. นายประสิทธิ์  วงศ์จันทร์
2. นายประยงค์  พรรณา
 
30 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายจิรายุ  รัตน์วิไสย
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  โจมรัมย์
3. เด็กชายนิติพน  มังษะชาติ
 
1. นายคงฤทธิ์  ผาธรรม
2. นางภาวนา  พรรณา
 
31 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงญานิศา  เจนพิทักษ์กุล
2. เด็กหญิงฐานิดา  พิศเพ่ง
3. เด็กหญิงสกาวรัตน์  นรดี
 
1. นายคงฤทธิ์  ผาธรรม
2. นางภาวนา  พรรณา
 
32 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงแก้วกัลยา  สมบัติวงษ์
 
1. นายคงฤทธิ์  ผาธรรม
 
33 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.33 เงิน 12 1. เด็กหญิงเขมิกา  บุดดา
 
1. นางรุจิรา  ผักไหม
 
34 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายธนกฤต  สะท้อนเมือง
2. เด็กชายราชิต  มังษะชาติ
 
1. นางรุจิรา  ผักไหม
2. นางสาวศิริรัตน์  มังษะชาติ
 
35 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 54 1. เด็กหญิงวรรณนิษา  ผักไหม
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กลัดบุบผา
 
1. นางสาวศิริรัตน์  มังษะชาติ
2. นางสาวฤมล  ปริญ
 
36 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  พลหาร
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ไชยบุตร
3. เด็กหญิงพรพิมล  วงค์ภักดี
4. เด็กหญิงรัตนา   คบพิมาย
5. เด็กหญิงวรวรรณ  วิเศษชาติ
6. เด็กหญิงศิริพร  ศรีปานเงิน
 
1. นางสาวศิริรัตน์  มังษะชาติ
2. นายสุเทพ  มังษะชาติ
3. นางสาวสายพิณ  มังษะชาติ
 
37 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 20 1. เด็กหญิงวิชุดา  แสงวาโท
 
1. นายสุเทพ  มังษะชาติ
 
38 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 15 1. เด็กชายธนทัต  มาดาสิทธิ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  กระสังข์
 
1. นายจีรวุฒฺิ  แสนเสริม
2. นางสาวพรรณทิพา  แพทย์มด
 
39 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.5 ทอง 24 1. เด็กชายธนะโชค  ทวีชาติ
2. เด็กชายธวัชชัย  กระสังข์
3. เด็กชายพีระพล  กาสิงห์
 
1. นายประยงค์  พรรณา
2. นางสาวศิริรัตน์  มังษะชาติ
 
40 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 34 1. เด็กชายธนวัฒน์  กระสังข์
2. เด็กชายพรปัญญา  สมบัติวงศ์
3. เด็กหญิงวิชุดา  แสงวโทา
 
1. นายประยงค์  พรรณา
2. นางสาวศิริรัตน์  มังษะชาติ