สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงระพีพรรณ  ศิริเทศ
 
1. นางเสวียน  วรเลิศ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 41 1. เด็กหญิงปรารถนา  ไม่ปรากฏ
 
1. นางสุพัฒน์  ผ่านพินิจ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 34 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ประจำ
2. เด็กชายเจษฎา  จวงการ
 
1. นางยุบล  ไชยหงษ์
2. นางพิศมัย  แท่นศร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 41 1. เด็กชายวินัย  สาหินกอง
2. เด็กหญิงสริดา  อุดม
3. เด็กหญิงสุรชัย  ไทยเหียม
 
1. นางสาวพรพิมล  ธรรมนิยม
2. นายทองสา  แสงสิงห์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 14 1. เด็กชายพชรพล  ใยแสง
 
1. นางสาวจิระนันท์  ประพาฬ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 20 1. เด็กชายอภิชาติ  ศุภสาร
 
1. นายเมธี  พิมล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 25 1. เด็กหญิงรักษิณา  ป้องกัน
 
1. นายเมธี  พิมล
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชาวมูล
2. เด็กชายณฐภัทร  สุพร
3. เด็กชายณัฐกิตติ์  คำภริยา
4. เด็กหญิงธันยมัย  สุพร
5. เด็กหญิงธิวาพร  เสาวงค์
6. เด็กหญิงพิรยา  ศรีชัย
7. เด็กชายวรวุฒิ  ญาติทอง
8. เด็กชายสิทธิชัย  แสงนนท์
9. เด็กหญิงสุนันทา  อ่อมแก้ว
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โสระ
 
1. นางปิยนันท์  เพ็งแจ่ม
2. นางพิศมัย  แท่นศร
3. นายเมธี  พิมล
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจตนา
2. เด็กหญิงจิดาภา  บุญยอ
3. เด็กหญิงดารณี  วงษา
4. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โสภณ
5. เด็กหญิงระพีพรรณ  ศิริเทศ
6. เด็กหญิงศิรินภา  แก้วกาหลง
 
1. นางปิยนันท์  เพ็งแจ่ม
2. นางพิศมัย  แท่นศร
3. นางเสวียน  วรเลิศ
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจตนา
2. เด็กหญิงจิดาภา  บุญยอ
3. เด็กหญิงดารณี  วงษา
4. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โสภณ
5. เด็กหญิงระพีพรรณ  ศิริเทศ
6. เด็กหญิงศิรินภา  แก้วกาหลง
 
1. นางปิยนันท์  เพ็งแจ่ม
2. นางเสวียน  วรเลิศ
3. นางพิศมัย  แท่นศร
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงกลิ่นสุคนท์   ศรีศรชัย
2. เด็กหญิงปภัสรา  ศรีหวาด
3. เด็กชายอภิชาติ  ศุภสาร
 
1. นางยุบล  ไชยหงษ์
2. นางพิศมัย  แท่นศร
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กชายพชรพล  ใยแสง
2. เด็กชายภูวนาถ  ฉลูทอง
 
1. นางสาวสิรินันท์  มั่งมา
2. นางสาวจิระนันท์  ประพาฬ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง 8 1. เด็กหญิงปรางฉาย  รุนอ่อน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงชัย
3. เด็กชายเจษฎา  จวงการ
 
1. นางเสวียน  วรเลิศ
2. นางสาวสุนทรี  พิมทา
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 39 1. เด็กชายธีรภัทร์  หลอดคำ
2. เด็กชายพรชัย  จวงพันธ์
3. เด็กชายเอกวุฒิ  พันสี
 
1. นางสุพัฒน์  ผ่านพินิจ
2. นายกรภัทร์  วงค์พิสิทฐ์พงค์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ประจำ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ก่ำแก้ว
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ธรรมเนียม
 
1. นางเสวียน  วรเลิศ
2. นางสาวสุนทรี  พิมทา
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายภูวนาท  ฉลูทอง
2. เด็กหญิงศิรินภา  ศรีบัวบาน
3. เด็กชายเอกวุฒิ  พันสี
 
1. นางเสวียน  วรเลิศ
2. นางสาวสุนทรี  พิมทา
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กชายธวัชชัย  สุขส่ง
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ก่ำแก้ว
3. เด็กชายอนุสิกข์  สมภาร
 
1. นางเสวียน  วรเลิศ
2. นางสาวสุนทรี  พิมทา
 
18 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายญาณวัฒน์  นาครินทร์
2. เด็กชายนรินทร  ศรีวิชา
3. เด็กชายบุญวัฒน์  ศรีหวาด
 
1. นางอัมพร  ไชยจันดา
2. นางสมพร  กองมะเริง
 
19 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 14 1. เด็กหญิงสุนิสา  สรรศรี
 
1. นางสุพัฒน์  ผ่านพินิจ
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกตพล  ดาสันทัด
2. เด็กชายอนุชิต  ปานมิ่ง
3. เด็กชายเอกวุฒิ  พันสี
 
1. นางเสวียน  วรเลิศ
2. นางสุพัฒน์  ผ่านพินิจ
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 25 1. เด็กชายนฤนาท  แต้มศรี
2. เด็กชายอนุสิกข์  สมภาร
3. เด็กชายเอกวุฒิ  พันสี
 
1. นางสุภาภรณ์  ศรีละพันธ์
2. นางพิศมัย  แท่นศร