สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กชายพชรพล  ใยแสง
 
1. นางเสวียน  วรเลิศ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงกนกอร  อินสุวรรณ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  นวลสาย
3. เด็กหญิงรัตติกาล  ใยแจ่ม
 
1. นายสมพงษ์  วิลาพันธ์
2. นางสาวพรพิมล  ธรรมนิยม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 79 เงิน 16 1. เด็กชายนฤนาท  แต้มศรี
2. เด็กชายศุภกิจ  โยธิคาร์
 
1. นายทองสา  แสงสิงห์
2. นายกรภัทร์  วงค์พิสิษฐ์พงค์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 77 เงิน 29 1. เด็กหญิงจิดาภา  บุญยอ
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สืบสิงห์
3. เด็กชายดนัย  ป้องกัน
4. เด็กชายธนวัฒน์  นวลสาย
5. เด็กชายพัชรพล  ใยแสง
6. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โสภณ
7. เด็กชายภูวนาท  ฉลูทอง
8. เด็กหญิงระพีพรรณ  ศิริเทศ
9. เด็กหญิงศิรินภา  แก้วกาหลง
10. เด็กชายอดิศักดิ์  กำแก้ว
 
1. นายทองสา  แสงสิงห์
2. นายกรภัทร์  วงค์พิสิษฐ์พงค์
3. นางสุภาภรณ์  ศรีละพันธ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 71 เงิน 43 1. เด็กหญิงปนัดดา  พิมทา
 
1. นางสาวพรพิมล  ธรรมนิยม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 48 1. เด็กชายกีรดิต  ใยแสง
2. เด็กชายธนาวัฒน์  สอนวันนา
3. เด็กชายอิดิศักดิ์  องอาจ
 
1. นายทองสา  แสงสิงห์
2. นายกรภัทร์  วงค์พิสิษฐ์พงค์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 41 1. เด็กหญิงรักษิณา  ป้องกัน
 
1. นางสาวจิระนันท์  ประพาฬ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายอภิชาติ  ศุภสาร
 
1. นางสาวจิระนันท์  ประพาฬ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 20 1. เด็กหญิงบวรภัค  ประพาฬ
 
1. นางสาวจิระนันท์  ประพาฬ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 74 เงิน 22 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วราวุธวิเชียร
2. เด็กชายนิศารัตน์  โสพัฒน์
 
1. นางยุบล  ไชยหงษ์
2. นางสาวจิระนันท์  ประพาฬ
 
11 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 37 1. เด็กหญิงกชพร  ศรีดาชาติ
2. เด็กชายสิริวัฒน์  ดวงไชย
 
1. นางสาวสิรินันท์  มั่งมา
2. นางสาวจิระนันท์  ประพาฬ
 
12 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 79 เงิน 35 1. เด็กหญิงนวพร  สงวนแก้ว
 
1. นางพิศมัย  แท่นศร
 
13 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงนวพร  สงวนแก้ว
 
1. นางสมพร  กองมะเริง
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงประภากร  ภาพิมพ์
 
1. นางสุพัฒน์  ผ่านพินิจ
 
15 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กชายธีระพัฒน์  โสระ
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ธรรมเนียม
 
1. นางสุพัฒน์  ผ่านพินิจ
2. นางสุภาภรณ์  ศรีละพันธ์
 
16 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 38 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พรหมเมตตา
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ประจำ
 
1. นางสุภาภรณ์  ศรีละพันธ์
2. นางสุพัฒน์  ผ่านพินิจ
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 32 1. เด็กหญิงรินลดา  ป้องกัน
 
1. นางสาวจิระนันท์  ประพาฬ
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 33 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พรหมเมตตา
2. เด็กชายธวัชชัย  สุขส่ง
 
1. นางสาวจิระนันท์  ประพาฬ
2. นางสาวสิรินันท์  มั่งมา
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 34 1. เด็กชายกตพล  ดาสันทัด
2. เด็กชายศราวุธ  จันทโคตร
3. เด็กชายศุภกิจ  โยธิคาร์
 
1. นางสุภาภรณ์  ศรีละพันธ์
2. นางสุพัฒน์  ผ่านพินิจ