สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ประดาสุข
 
1. นางสุภาภรณ์  ศรีละพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โสภณ
2. เด็กหญิงศิรินภา  แก้วกาหลง
 
1. นางเสวียน  วรเลิศ
2. นางสาวสุนทรี  พิมทา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วราวุธวิเชียร
 
1. นางยุบล  ไชยหงษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  โสพัฒน์
2. เด็กหญิงปภัสรา  ศรีหวาด
3. เด็กชายภูวนาถ  ฉลูทอง
 
1. นางยุบล  ไชยหงษ์
2. นายกรภัทร์  วงค์พิสิทฐ์พงค์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สืบสิงห์
 
1. นางยุบล  ไชยหงษ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 60 ทองแดง 35 1. เด็กชายอภิชาติ  ศุภสาร
 
1. นางยุบล  ไชยหงษ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงกนกอร  อินสุวรรณ
 
1. นางยุบล  ไชยหงษ์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 42 1. เด็กชายดนัย  ป้องกัน
2. เด็กชายธนวัฒน์  นวลสาย
3. เด็กชายนฤนาท  แต้มศรี
4. เด็กชายพชรพล  ใยแสง
5. เด็กชายภูวนาท  ฉลูทอง
6. เด็กชายอดิศักดิ์  กำ่แก้ว
 
1. นายเมธี  พิมล
2. นายทองสา  แสงสิงห์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 68 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  ศรีศรชัย
2. เด็กหญิงพัชราภา  ประพาฬ
3. เด็กชายโชติกา  ไชยพันธ์
 
1. นางสาวพรพิมล  ธรรมนิยม
2. นางสาวสุนทรี  พิมทา
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ศรีบาง
2. เด็กหญิงปรีดีภรณ์  โยสีทา
3. เด็กชายปฤษฎางค์  มุ่งหมาย
 
1. นางสุพัฒน์  ผ่านพินิจ
2. นางพิศมัย   แท่นศร