สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 47 1. เด็กชายกตพล  ดาสันทัด
2. เด็กชายศราวุฒิ  จันทโคตร
 
1. นายทองสา  แสงสิงห์
2. นายกรภัทร์  วงค์พิสิษฐ์พงค์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 55.6 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายทวีศักดิ์  อยู่โต
 
1. นางสาวสิรินันท์  มั่งมา