สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 92.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  จำปาแก้ว
2. เด็กชายธนาเทพ  งาหอม
 
1. นายทิวา  ทรายทวีป
2. นางรัตนา  ทรายทวีป
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 22 1. เด็กหญิงวาสนา  รสชา
2. เด็กหญิงสุภาวดี   แก้วลี
 
1. นางรัตนา  ทรายทวีป
2. นายทิวา  ทรายทวีป
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายธีรภัทร  โพธิ์อ่อน
2. เด็กชายภัทรพล  จันทภักดิ์
3. เด็กชายอุทัย  มะโนรัตน์
 
1. นางกุลธิดา  จินดา
2. นางสาวสาวิตรี  ปู่แตน
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กชายธีรภัทร  โพธิ์อ่อน
2. เด็กชายภัทรพล  จันทภักดิ์
3. เด็กชายอุทัย  มะโนรัตน์
 
1. นางกุลธิดา  จินดา
2. นางสาวสาวิตรี  ปู่แตน
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 17 1. เด็กชายธรรมจร  บัวทอง
2. เด็กชายธีรภัทร  โนนฤชา
3. เด็กชายวีระพงษ์  วันดีวงศ์
 
1. นายธีรวุฒิ  ทัพไทย
2. นายสังเวียน  จันโท