สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   ศรีบุญจันทร์
 
1. นายธีรวุฒิ   ทัพไทย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  โนนกลาง
2. เด็กหญิงสุพิณยา  ไชยสงค์
 
1. นายทิวา  ทรายทวีป
2. นางรัตนา  ทรายทวีป
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   ศรีบุญจันทร์
2. เด็กชายรัฐศาสตร์   จันลา
3. เด็กหญิงสกาวเดือน   บำรุงตา
 
1. นางรัตนา  ทรายทวีป
2. นายทิวา  ทรายทวีป
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง 42 1. เด็กชายวีระพงษ์  วันดีวงศ์
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  วังหลวง
 
1. นายทิวา  ทรายทวีป
2. นางรัตนา  ทรายทวีป