สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   ศรีบุญจันทร์
 
1. นายธีรวุฒิ   ทัพไทย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  โนนกลาง
2. เด็กหญิงสุพิณยา  ไชยสงค์
 
1. นายทิวา  ทรายทวีป
2. นางรัตนา  ทรายทวีป
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   ศรีบุญจันทร์
2. เด็กชายรัฐศาสตร์   จันลา
3. เด็กหญิงสกาวเดือน   บำรุงตา
 
1. นางรัตนา  ทรายทวีป
2. นายทิวา  ทรายทวีป
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   โนนกลาง
2. เด็กหญิงพีระดา   นันทพันธ์
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  จันลา
 
1. นางรัตนา  ทรายทวีป
2. นายทิวา  ทรายทวีป
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธรรมจร   บัวทอง
2. เด็กชายวีระพงษ์   วันดีวงศ์
 
1. นายทิวา  ทรายทวีป
2. นางรัตนา  ทรายทวีป
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 92.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  จำปาแก้ว
2. เด็กชายธนาเทพ  งาหอม
 
1. นายทิวา  ทรายทวีป
2. นางรัตนา  ทรายทวีป
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 21 1. เด็กชายณัฐภัค   บัวไข
2. เด็กหญิงพิมพิสา   ใยเบ้า
3. เด็กหญิงวาสนา  รสชา
4. เด็กหญิงสุพิชญา   ทองพรม
5. เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วลี
 
1. นายธงชัย   บรรเทิงไพบูลย์
2. นางสุดากาญจน์  ไชยเกตุ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 51 1. เด็กหญิงทัศนีย์   รันทร
2. เด็กชายวิบูลย์   เสาโมก
 
1. นายธงชัย   บรรเทิงไพบูลย์
2. นางสุดากาญจน์   ไชยเกตุ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 22 1. เด็กหญิงวาสนา  รสชา
2. เด็กหญิงสุภาวดี   แก้วลี
 
1. นางรัตนา  ทรายทวีป
2. นายทิวา  ทรายทวีป
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายศรวิษฐา   บุตรราช
2. เด็กหญิงสุพินญา   ไชยสงค์
 
1. นายทิวา  ทรายทวีป
2. นางรัตนา  ทรายทวีป
 
11 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กชายธนกร  บุญวงศ์
2. เด็กชายศรวิษฐา  บุตรราช
 
1. นายทิวา  ทรายทวีป
2. นางรัตนา  ทรายทวีป
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายศรวิษฐา   บุตรราช
2. เด็กหญิงสุพินญา   ไชยสงค์
 
1. นายทิวา  ทรายทวีป
2. นางรัตนา  ทรายทวีป
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนกร  บุญวงศ์
2. เด็กชายธรรมจร  บัวทอง
3. เด็กชายวีระพงษ์  วันดีวงศ์
 
1. นายทิวา  ทรายทวีป
2. นางรัตนา  ทรายทวีป
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   โนนกลาง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   จำปาแก้ว
3. เด็กหญิงพีระดา   นันทพันธ์
 
1. นางรัตนา  ทรายทวีป
2. นายทิวา  ทรายทวีป
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายธีรภัทร  โพธิ์อ่อน
2. เด็กชายภัทรพล  จันทภักดิ์
3. เด็กชายอุทัย  มะโนรัตน์
 
1. นางกุลธิดา  จินดา
2. นางสาวสาวิตรี  ปู่แตน
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กชายธีรภัทร  โพธิ์อ่อน
2. เด็กชายภัทรพล  จันทภักดิ์
3. เด็กชายอุทัย  มะโนรัตน์
 
1. นางกุลธิดา  จินดา
2. นางสาวสาวิตรี  ปู่แตน
 
17 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายภัทรพล  จันทภักดิ์
 
1. นางกุลธิดา  จินดา
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 18 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เกษสิริ
 
1. นางรัตนา  ทรายทวีป
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง 42 1. เด็กชายวีระพงษ์  วันดีวงศ์
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  วังหลวง
 
1. นายทิวา  ทรายทวีป
2. นางรัตนา  ทรายทวีป
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 17 1. เด็กชายธรรมจร  บัวทอง
2. เด็กชายธีรภัทร  โนนฤชา
3. เด็กชายวีระพงษ์  วันดีวงศ์
 
1. นายธีรวุฒิ  ทัพไทย
2. นายสังเวียน  จันโท