สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงพิมพ์ฐิดา  บุตรแก้ว
 
1. นางวันทณีย์  ทองคำฟู
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายเอรวัณ  เสอุดม
 
1. นายศักดิ์ชาย   สร้อยสาคู