สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชมภู
 
1. นางจินตนา  คำศรี
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงณิชากร  อรัญ
2. เด็กหญิงเพชรัตน์  พิมพ์หนองหว้า
 
1. นายพิชยา  มุกดาดี
2. นายเอกรัฐ  เหลื่อมนอก