สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงพิมพ์ฐิดา  บุตรแก้ว
 
1. นางวันทณีย์  ทองคำฟู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชมภู
 
1. นางจินตนา  คำศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 26 1. เด็กหญิงสุวิมล  สีคำ
 
1. นางวันทณีย์  ทองคำฟู
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงญาณิศา  สีคำ
 
1. นายศักดิ์ชาย   สร้อยสาคู
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณิศา  สีคำ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  กระแสเทพ
 
1. นายเอกรัฐ  เหลื่อมนอก
2. นายพิชยา  มุกดาดี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายเอรวัณ  เสอุดม
 
1. นายศักดิ์ชาย   สร้อยสาคู
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 87 ทอง 8 1. เด็กชายภูวดล  สายแวว
2. เด็กชายรุ่งทิวา  สุขใจ
 
1. นางสาวอัฐภิญญา  สุขศรีดา
2. นายอานนท์  แสงบุรม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 19 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีแก้ว
2. เด็กชายศุภชัย  กิจสามารถ
 
1. นางสาวประภาพร  บุญตะนัย
2. นางสาวรินทร์ดา  นนทะวงษ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 12 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญตะนัย
2. เด็กชายภานุวัฒน์  เครือแสง
 
1. นายไพบูลย์  เมืองหนองหว้า
2. นางสาวประภาพร  บุญตะนัย
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงณิชากร  อรัญ
2. เด็กหญิงเพชรัตน์  พิมพ์หนองหว้า
 
1. นายพิชยา  มุกดาดี
2. นายเอกรัฐ  เหลื่อมนอก
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง 6 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองสุทธิ์
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  บุญชาย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงจินตหรา  วงษ์สุภา
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  บุญชาย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 12 1. เด็กหญิงจริยาพร  สุโข
 
1. นางศิวภรณ์  เกตหนองโพธิ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 8 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีสร้อยพร้าว
 
1. นางศิวภรณ์  เกตหนองโพธิ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กชายพงษกร  ทองสุทธิ์
2. เด็กชายภูตะวัน  สมพร
 
1. นางวิจิตรา  บุญศล
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วคำ
2. เด็กหญิงรัตติญา  คำแก้ว
 
1. นางวิจิตรา  บุญศล
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วคำ
2. เด็กหญิงใบตอง  ธรรมวัตร
 
1. นางวิจิตรา  บุญศล
 
18 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุนนท์นาม
2. เด็กหญิงพัทรศยา  จันทะพันธ์
 
1. นางวิจิตรา  บุญศล
 
19 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายเอกนรินทร์  คุณศรี
 
1. นางอรทัย  เสาวยงค์
 
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายขนิษ  การุณ
2. เด็กหญิงเนตรชนก  ทองสุทธิ์
3. เด็กชายเอกนรินทร์  คุณศรี
 
1. นางปริศนา  บุญศล
2. นางอรทัย  เสาวยงค์
 
21 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พรสง่า
2. เด็กหญิงกุสุมา  จุลนัน
3. เด็กหญิงรัตน์ติกาล  เร่งเร็ว
 
1. นางปริศนา  บุญศล
2. นางอรทัย  เสาวยงค์
 
22 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงวัชรีวรรณ  ทองสุทธิ์
 
1. นางอรทัย  เสาวยงค์
 
23 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงพลอยริน  ทองสุทธิ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  เครือแสง
 
1. นางประภาพร  บุญตะนัย
2. นางสาวรินทร์ดา  นนทะวงษ์
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตนากร  พรมยะมาตย์
 
1. นางศิวภรณ์  เกตหนองโพธิ์
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงกุลปริยา  ทองสุทธิ์
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  เกี้ยงไธสง
 
1. นางวิจิตรา  บุญศล