สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 14 1. เด็กหญิงณันน์ฐิญา  พันธ์ทอง
2. เด็กหญิงพิฆัมพร  เข็มโคตร
3. เด็กหญิงยุพิน  ประสมพืช
 
1. นายโชค  พรหมคุณ
2. นางอุมาทิพย์  หนองกก
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายอนุสรณ์  ลูกอินทร์
 
1. นายสวาท  อินทร์แก้ว
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงอารียา  หงษ์สิริ
 
1. นายสวาท  อินทร์แก้ว
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายประเสริฐ  อำมะ
 
1. นายสวาท  อินทร์แก้ว
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนุสรณ์  ลูกอินทร์
 
1. นายวีระ  แก้วใสย์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81.6 ทอง 8 1. เด็กชายพีรพล  โอดพิมพ์
 
1. นางสาววณิชยาพร  สุระโคตร
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรมัตถ์  พวงคำ
2. เด็กชายประชา  ปักสาร
 
1. นายอาธร  วิมลสุข
2. นางสาววรางคณา  นามวงวษ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมานัส  ปีกา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คมพิมาย
 
1. นายอาธร   วิมลสุข
2. นางสาววรางคณา  นามวงษ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทะแจ่ม
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา  เสาแก้ว
 
1. นายอาธร  วิมลสุข
2. นางสาววรางคณา  นามวงษ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กชายสิทธิโชค  หมอแพทย์
2. เด็กชายสิทธิโชค  ชูโส
 
1. นายอาธร  วิมลสุข
2. นางสาววรางคณา  นามวงษ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  จำปาทิพย์
2. เด็กหญิงสุภัทรา  ธรรมบุตร
 
1. นายอาธร  วิมลสุข
2. นางสาววรางคณา  นามวงษ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงดรุณี  บุญทรง
2. เด็กหญิงนารี  จงราช
3. เด็กชายมนัส  ปีกา
 
1. นางวรางคณา  นามวงษ์
2. นายจำเริญ  ขันอาษา
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  จันประสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แซ่ตึง
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เขินไพร
 
1. นางวรางคณา  นามวงษ์
2. นายจำเริญ  ขันอาษา
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงกรณิกา  เนียมหอม
2. เด็กหญิงภัทรวดี  สิมมา
3. เด็กหญิงอรอุษา  วรรณหัด
 
1. นางวรางคณา  นามวงษ์
2. นายจันทิมา  อินทร์ตา
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงกานต์รวี  วงศิริ
2. เด็กหญิงพิศมัย  อุปชาย์
3. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  ตาปู
 
1. นางวรางคณา  นามวงษ์
2. นางจันทิมา  อินทร์ตา
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  จำปาทิพย์
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา  เสาแก้ว
3. เด็กหญิงสุภัทรา  ธรรมบุตร
 
1. นางวรางคณา  นามวงษ์
2. นายจำเริญ  ขันอาษา
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงธัญยาพร  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงธีราภรณ์  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอาทิตยาธร  ทองบ่อ
 
1. นางวรางคณา  นามวงษ์
2. นางจันทิมา  อินทร์ตา
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงนฤดี  จงราช
2. เด็กชายสมุทร  มิตรอนุเคราะห์
3. เด็กหญิงสัจจพร  พิมศร
 
1. นางวรางคณา  นามวงษ์
2. นายจำเริญ  ขันอาษา
 
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วรรณไชย
2. เด็กชายรพีภัทร  สุมาลี
3. เด็กหญิงรินลดา  หลักงาม
 
1. นางญาภา  อินแสวง
2. นางอุมาทิพย์  หนองกก
 
20 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงรินลดา  หลักงาม
2. เด็กหญิงวริศรา  แท่นศิลา
3. เด็กหญิงเกวลิน  จงราช
 
1. นางอุมาทิพย์  หนองกก
2. นางญาภา  อินแสวง
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประเสริฐ  อำมะ
 
1. นายสวาท  อินทร์แก้ว