สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงดรุณี  บุญทรง
 
1. นายอำนาจ  ทุนภิรมย์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 74.75 เงิน 14 1. เด็กชายภัทรพงษ์  จงราช
2. เด็กหญิงมลธิชา  สอิงทอง
3. เด็กชายอนุวัฒน์  โมตา
 
1. นายเทพภิรุฬ  แน่นอุดร
2. นางสาวจันทิมา  อินทร์ตา
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 72.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงดรุณี  บุญทรง
2. เด็กหญิงนารี  จงราช
3. เด็กชายมานัส  ปีกา
 
1. นายเทพภิรุฬ  แน่นอุดร
2. นางสาวจันทิมา  อินทร์ตา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงนภัสกร  มะยม
2. เด็กชายปรมัต  พวงคำ
3. เด็กชายอนุสรณ์  ลูกอินทร์
 
1. นายวิษณุ   เพียโคตร
2. นายเทพพิรุฬ  แน่นอุดร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงนุสรา  นุลิตะนนท์
2. เด็กชายปรมัตถ์  พวงคำ
3. เด็กหญิงสุดาพร  สุทธิประเสริฐ
4. เด็กหญิงสุพัฒตรา  เสาแก้ว
5. เด็กหญิงสุภัทรา  ธรรมบุตร
 
1. นางวรางคณา  นามวงษ์
2. นายสุรเดช  โคดเจริญ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 14 1. เด็กหญิงดรุณี  บุญทรง
 
1. นางวรางคณา  นามวงษ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 71 เงิน 43 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  ใยสูบ
 
1. นายโชค  พรหมคุณ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงกาญจนา  จันทร์ประสิทธิ์
 
1. นายไพรัตน์  ท่าโพธิ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงนภัส  ลาภไพโรจน์
 
1. นายไพรัตน์  ท่าโพธิ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 17 1. เด็กชายศรายุทธ  อินทวุธ
 
1. นายไพรัตน์  ท่าโพธิ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 38 1. เด็กหญิงภัทราวดี  สิมมา
 
1. นายวีระ  แก้วใสย์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงอารียา  หงษ์สิริ
 
1. นายวีระ  แก้วใสย์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 74 เงิน 21 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทวี
2. เด็กชายนราธร  สิมมา
 
1. นายวีระ  แก้วใสย์
2. นางจันทิมา  อินทร์ตา
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวีระชัย  ศรีดา
2. เด็กชายเทวิน  พรรณทอง
 
1. นายอาธร  วิมลสุข
2. นางสาววรางคณา  นามวงษ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กหญิงมลธิชา  สอิงทอง
2. เด็กชายสิทธิชัย  คิดทำ
 
1. นายอาธร  วิมลสุข
2. นางสาววรางคณา  นามวงษ์
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงกานต์รวี  วงศิริ
2. เด็กชายเดชาธร  พันธุ์ยาง
 
1. นายอาธร  วิมลสุข
2. นางสาววรางคณา  นามวงษ์
 
17 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 75 เงิน 51 1. เด็กหญิงเกวลิน  จงราช
 
1. นางญาภา  อินแสวง
 
18 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงวริศรา  แท่นศิลา
 
1. นางอุมาทิพย์  หนองกก