สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงนภัส  ลาบไพโรจน์
 
1. นายอำนาจ  ทุนภิรมย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสัจจาพร  พิมศร
 
1. นายอำนาจ  ทุนภิรมย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 1. เด็กชายมนัส  ปีกา
2. เด็กหญิงศฺิริลักษณ์  คมพิมาย
 
1. นายอำนาจ  ทุนภิรมย์
2. นางสาวจันทิมา  อินทร์ตา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทวี
 
1. นายเทพพิรุฬ  แน่นอุดร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงพลอยไพริน  เข็มโคตร
2. เด็กชายมานิตา  โซ่เมืองแซะ
3. เด็กหญิงรัติกาล  อุปชาย์
4. เด็กชายอาทิตยา  เข็มโคตร
5. เด็กหญิงเพ็ญฤดี  เข็มโคตร
 
1. นายพูลเกียรติ  หนองกก
2. นางจันทิมา  อินทร์ตา
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 23 1. เด็กชายปรมัตถ์  พวงคำ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แซ่ตึง
 
1. นายอำนวย  ทองแท้
2. นางจันทิมา  อินทร์ตา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 25 1. เด็กชายพลวัฒน์  เขินไพร
 
1. นายวีระ  แก้วใสย์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 69 ทองแดง 33 1. เด็กชายจักรี  ผมพันธ์
2. เด็กชายณิกร  พรมพุ้ย
3. เด็กชายธีระชัย  จำปาทิพย์
4. เด็กชายสิวิชัย  พิสวาสดิ์
5. เด็กชายสุขภิมาย  อินธรรม
6. เด็กชายเนวิน  พรมทา
 
1. นายสุพิษช์  ไชยงาม
2. นายโชค  พรมคุณ
3. นายธนพล  พวงสาย
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 39 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  มะยม
2. เด็กชายฐานพัฒน์  อุปชาย์
3. เด็กชายพุฒิพงษ์  เข็มโคตร
4. เด็กชายภัทรพงศ  จงราช
5. เด็กชายศักดิ์ชัย  จันพิลา
6. เด็กชายอนุวัฒน์  โมตา
 
1. นายสุพิษช์  ไชยงาม
2. นายโชค  พรมคุณ
3. นายธนพล  พวงสาย
 
10 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แท่นศิลา
2. เด็กหญิงแพรตะวัน  สมัย
 
1. นายอาธร  วิมลสุข
2. นางสาววรางคณา  นามวงษ์