สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เขินไพร
 
1. นางสาวจันทิมา  อินทร์ตา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 49 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงกรณิกา  เนียมหอม
2. เด็กหญิงมลธิชา  สอิงทอง
 
1. นางจันทิมา  อินทร์ตา
2. นายอำนวย  ทองแท้
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   โคตพันธ์
2. เด็กชายศรายุทธ  อินทวุธ
 
1. นายอาธร  วิมลสุข
2. นางสาววรางคณา  นามวงษ์