สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงนภัส  ลาบไพโรจน์
 
1. นายอำนาจ  ทุนภิรมย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงดรุณี  บุญทรง
 
1. นายอำนาจ  ทุนภิรมย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสัจจาพร  พิมศร
 
1. นายอำนาจ  ทุนภิรมย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 1. เด็กชายมนัส  ปีกา
2. เด็กหญิงศฺิริลักษณ์  คมพิมาย
 
1. นายอำนาจ  ทุนภิรมย์
2. นางสาวจันทิมา  อินทร์ตา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เขินไพร
 
1. นางสาวจันทิมา  อินทร์ตา
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 74.75 เงิน 14 1. เด็กชายภัทรพงษ์  จงราช
2. เด็กหญิงมลธิชา  สอิงทอง
3. เด็กชายอนุวัฒน์  โมตา
 
1. นายเทพภิรุฬ  แน่นอุดร
2. นางสาวจันทิมา  อินทร์ตา
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 -1 -    
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 72.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงดรุณี  บุญทรง
2. เด็กหญิงนารี  จงราช
3. เด็กชายมานัส  ปีกา
 
1. นายเทพภิรุฬ  แน่นอุดร
2. นางสาวจันทิมา  อินทร์ตา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทวี
 
1. นายเทพพิรุฬ  แน่นอุดร
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงนภัสกร  มะยม
2. เด็กชายปรมัต  พวงคำ
3. เด็กชายอนุสรณ์  ลูกอินทร์
 
1. นายวิษณุ   เพียโคตร
2. นายเทพพิรุฬ  แน่นอุดร
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนพวงศ์  พิบูลย์
2. เด็กหญิงปทุมแก้ว  มะยม
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คมพิมาย
 
1. นายวิษณุ  เพียโคตร
2. นายเทพพิรุฬ  แน่นอุดร
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายประพันธ์  โทขันธ์
2. เด็กชายวีรภาพ  ศรีภิรมย์
3. เด็กหญิงอารียา  หงษ์ศิริ
 
1. นายวิษณุ  เพียโคตร
2. นายเทพพิรุฬ  แน่นอุดร
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจินตนา  รัตนะวัน
2. เด็กหญิงบุษบา  มูลสุวรรณ์
3. เด็กชายสามิตร  ชูโส
 
1. นายวิษณุ  เพียโคตร
2. นายเทพพิรุฬ  แน่นอุดร
 
14 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายประกายเพชร  ธรรมบุตร
2. เด็กชายอาทิตย์  คงสัมฤทธิ์
 
1. นายวิษณุ  เพียโคตร
2. นายเทพพิรุฬ  แน่นอุดร
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิระวัฒน์  โมกขะรัตน์
2. เด็กชายเกรียงไกร  มอไธสง
 
1. นายวิษณุ  เพียโคตร
2. นายเทพพิรุฬ  แน่นอุดร
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงพลอยไพริน  เข็มโคตร
2. เด็กชายมานิตา  โซ่เมืองแซะ
3. เด็กหญิงรัติกาล  อุปชาย์
4. เด็กชายอาทิตยา  เข็มโคตร
5. เด็กหญิงเพ็ญฤดี  เข็มโคตร
 
1. นายพูลเกียรติ  หนองกก
2. นางจันทิมา  อินทร์ตา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงนุสรา  นุลิตะนนท์
2. เด็กชายปรมัตถ์  พวงคำ
3. เด็กหญิงสุดาพร  สุทธิประเสริฐ
4. เด็กหญิงสุพัฒตรา  เสาแก้ว
5. เด็กหญิงสุภัทรา  ธรรมบุตร
 
1. นางวรางคณา  นามวงษ์
2. นายสุรเดช  โคดเจริญ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 14 1. เด็กหญิงดรุณี  บุญทรง
 
1. นางวรางคณา  นามวงษ์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนภัสกร  มะยม
2. เด็กชายนันทวัฒน์  จันพิลา
 
1. นายพูลเกียรติ  หนองกก
2. นางอุมาทิพย์  หนองกก
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 49 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงกรณิกา  เนียมหอม
2. เด็กหญิงมลธิชา  สอิงทอง
 
1. นางจันทิมา  อินทร์ตา
2. นายอำนวย  ทองแท้
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 23 1. เด็กชายปรมัตถ์  พวงคำ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แซ่ตึง
 
1. นายอำนวย  ทองแท้
2. นางจันทิมา  อินทร์ตา
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 71 เงิน 43 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  ใยสูบ
 
1. นายโชค  พรหมคุณ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงกาญจนา  จันทร์ประสิทธิ์
 
1. นายไพรัตน์  ท่าโพธิ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงนภัส  ลาภไพโรจน์
 
1. นายไพรัตน์  ท่าโพธิ์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 17 1. เด็กชายศรายุทธ  อินทวุธ
 
1. นายไพรัตน์  ท่าโพธิ์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 14 1. เด็กหญิงณันน์ฐิญา  พันธ์ทอง
2. เด็กหญิงพิฆัมพร  เข็มโคตร
3. เด็กหญิงยุพิน  ประสมพืช
 
1. นายโชค  พรหมคุณ
2. นางอุมาทิพย์  หนองกก
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธัญญพร  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงอาทิตยาธร  ทองบ่อ
3. เด็กชายเทียนชัย  พันธ์คำ
 
1. นายโชค  พรหมคุณ
2. นายอุมาทิพย์  หนองกก
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายอนุสรณ์  ลูกอินทร์
 
1. นายสวาท  อินทร์แก้ว
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงอารียา  หงษ์สิริ
 
1. นายสวาท  อินทร์แก้ว
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายประเสริฐ  อำมะ
 
1. นายสวาท  อินทร์แก้ว
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  กองไทยสง
 
1. นายสวาท  อินทร์แก้ว
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 25 1. เด็กชายพลวัฒน์  เขินไพร
 
1. นายวีระ  แก้วใสย์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 38 1. เด็กหญิงภัทราวดี  สิมมา
 
1. นายวีระ  แก้วใสย์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนุสรณ์  ลูกอินทร์
 
1. นายวีระ  แก้วใสย์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงอารียา  หงษ์สิริ
 
1. นายวีระ  แก้วใสย์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงภัทรวดี  อินทวุธ
 
1. นางสาววณิชยาพร  สุระโคตร
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81.6 ทอง 8 1. เด็กชายพีรพล  โอดพิมพ์
 
1. นางสาววณิชยาพร  สุระโคตร
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 74 เงิน 21 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทวี
2. เด็กชายนราธร  สิมมา
 
1. นายวีระ  แก้วใสย์
2. นางจันทิมา  อินทร์ตา
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 69 ทองแดง 33 1. เด็กชายจักรี  ผมพันธ์
2. เด็กชายณิกร  พรมพุ้ย
3. เด็กชายธีระชัย  จำปาทิพย์
4. เด็กชายสิวิชัย  พิสวาสดิ์
5. เด็กชายสุขภิมาย  อินธรรม
6. เด็กชายเนวิน  พรมทา
 
1. นายสุพิษช์  ไชยงาม
2. นายโชค  พรมคุณ
3. นายธนพล  พวงสาย
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 39 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  มะยม
2. เด็กชายฐานพัฒน์  อุปชาย์
3. เด็กชายพุฒิพงษ์  เข็มโคตร
4. เด็กชายภัทรพงศ  จงราช
5. เด็กชายศักดิ์ชัย  จันพิลา
6. เด็กชายอนุวัฒน์  โมตา
 
1. นายสุพิษช์  ไชยงาม
2. นายโชค  พรมคุณ
3. นายธนพล  พวงสาย
 
41 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปรมัตถ์  พวงคำ
 
1. นายวิษณุ  เพียรโคตร
 
42 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรมัตถ์  พวงคำ
2. เด็กชายประชา  ปักสาร
 
1. นายอาธร  วิมลสุข
2. นางสาววรางคณา  นามวงวษ์
 
43 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แท่นศิลา
2. เด็กหญิงแพรตะวัน  สมัย
 
1. นายอาธร  วิมลสุข
2. นางสาววรางคณา  นามวงษ์
 
44 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวีระชัย  ศรีดา
2. เด็กชายเทวิน  พรรณทอง
 
1. นายอาธร  วิมลสุข
2. นางสาววรางคณา  นามวงษ์
 
45 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมานัส  ปีกา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คมพิมาย
 
1. นายอาธร   วิมลสุข
2. นางสาววรางคณา  นามวงษ์
 
46 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทะแจ่ม
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา  เสาแก้ว
 
1. นายอาธร  วิมลสุข
2. นางสาววรางคณา  นามวงษ์
 
47 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กชายสิทธิโชค  หมอแพทย์
2. เด็กชายสิทธิโชค  ชูโส
 
1. นายอาธร  วิมลสุข
2. นางสาววรางคณา  นามวงษ์
 
48 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  จำปาทิพย์
2. เด็กหญิงสุภัทรา  ธรรมบุตร
 
1. นายอาธร  วิมลสุข
2. นางสาววรางคณา  นามวงษ์
 
49 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กหญิงมลธิชา  สอิงทอง
2. เด็กชายสิทธิชัย  คิดทำ
 
1. นายอาธร  วิมลสุข
2. นางสาววรางคณา  นามวงษ์
 
50 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   โคตพันธ์
2. เด็กชายศรายุทธ  อินทวุธ
 
1. นายอาธร  วิมลสุข
2. นางสาววรางคณา  นามวงษ์
 
51 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงกานต์รวี  วงศิริ
2. เด็กชายเดชาธร  พันธุ์ยาง
 
1. นายอาธร  วิมลสุข
2. นางสาววรางคณา  นามวงษ์
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงดรุณี  บุญทรง
2. เด็กหญิงนารี  จงราช
3. เด็กชายมนัส  ปีกา
 
1. นางวรางคณา  นามวงษ์
2. นายจำเริญ  ขันอาษา
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  จันประสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แซ่ตึง
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เขินไพร
 
1. นางวรางคณา  นามวงษ์
2. นายจำเริญ  ขันอาษา
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงกรณิกา  เนียมหอม
2. เด็กหญิงภัทรวดี  สิมมา
3. เด็กหญิงอรอุษา  วรรณหัด
 
1. นางวรางคณา  นามวงษ์
2. นายจันทิมา  อินทร์ตา
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงกานต์รวี  วงศิริ
2. เด็กหญิงพิศมัย  อุปชาย์
3. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  ตาปู
 
1. นางวรางคณา  นามวงษ์
2. นางจันทิมา  อินทร์ตา
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  จำปาทิพย์
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา  เสาแก้ว
3. เด็กหญิงสุภัทรา  ธรรมบุตร
 
1. นางวรางคณา  นามวงษ์
2. นายจำเริญ  ขันอาษา
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงธัญยาพร  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงธีราภรณ์  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอาทิตยาธร  ทองบ่อ
 
1. นางวรางคณา  นามวงษ์
2. นางจันทิมา  อินทร์ตา
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงนฤดี  จงราช
2. เด็กชายสมุทร  มิตรอนุเคราะห์
3. เด็กหญิงสัจจพร  พิมศร
 
1. นางวรางคณา  นามวงษ์
2. นายจำเริญ  ขันอาษา
 
59 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 75 เงิน 51 1. เด็กหญิงเกวลิน  จงราช
 
1. นางญาภา  อินแสวง
 
60 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วรรณไชย
2. เด็กชายรพีภัทร  สุมาลี
3. เด็กหญิงรินลดา  หลักงาม
 
1. นางญาภา  อินแสวง
2. นางอุมาทิพย์  หนองกก
 
61 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงรินลดา  หลักงาม
2. เด็กหญิงวริศรา  แท่นศิลา
3. เด็กหญิงเกวลิน  จงราช
 
1. นางอุมาทิพย์  หนองกก
2. นางญาภา  อินแสวง
 
62 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงวริศรา  แท่นศิลา
 
1. นางอุมาทิพย์  หนองกก
 
63 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประเสริฐ  อำมะ
 
1. นายสวาท  อินทร์แก้ว