สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกมลชนก  แผลงนอก
2. เด็กหญิงนฤมล  นิยม
3. เด็กหญิงอรนิดา  เรียงทอง
 
1. นางสาวอารดา  สมหนองหาร
2. นางสาวบังอร  แหวนหล่อ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 18 1. เด็กชายภูริวัฒน์  สมเสาร์
 
1. นางสุกัญญา   ศรีชะนา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 44 1. เด็กชายพีรพัตร  เสียงใหญ่
 
1. นางสาวบังอร  แหวนหล่อ
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงกวิณตา  ทองด้วง
2. เด็กชายหฤษฎ์   นิลภูมิ
3. เด็กหญิงเกษมณี  เรียงทอง
 
1. นางสาวอารดา  สมหนองหาร