สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสโรชา  มูลชีวะ
 
1. นางสาวบังอร  แหวนหล่อ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกมลชนก  แผลงนอก
2. เด็กหญิงนฤมล  นิยม
3. เด็กหญิงอรนิดา  เรียงทอง
 
1. นางสาวอารดา  สมหนองหาร
2. นางสาวบังอร  แหวนหล่อ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 18 1. เด็กชายภูริวัฒน์  สมเสาร์
 
1. นางสุกัญญา   ศรีชะนา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 44 1. เด็กชายพีรพัตร  เสียงใหญ่
 
1. นางสาวบังอร  แหวนหล่อ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 22 1. เด็กหญิงณัฐกัญญา  สมพร
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  คำลา
 
1. นางสาวเอ็มอร  นิยม
2. นางสาวอารดา  สมหนองหาร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 32 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  อุดมแก้ว
2. เด็กชายสิทธิเดช  ภูยาดาว
3. เด็กชายเกษมสุข  เศรษฐนันท์
 
1. นางสาวอารดา  สมหนองหาร
2. นางสุกัญญา   ศรีชะนา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 23 1. เด็กชายกิตติพัศ  สวัสศรี
2. เด็กชายภาคภูมิ  แก้วกันยา
3. เด็กหญิงเจษรินทร์  ศุภศร
 
1. นางสาวอารดา  สมหนองหาร
2. นางสาวบังอร  แหวนหล่อ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงกมลชนก  แผลงนอก
2. เด็กชายศิรศักดิ์  ศุภศร
3. เด็กชายสรายุทธ  อ่อนพิมพ์
 
1. นางสาวบังอร  แหวนหล่อ
2. นางสาวอารดา  สมหนองหาร
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายธนากร  โถทอง
2. เด็กชายธีรภัทร  กุดทา
3. เด็กหญิงศิรินธา  เข็มโคตร
 
1. นางสาวอารดา  สมหนองหาร
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงกวิณตา  ทองด้วง
2. เด็กชายหฤษฎ์   นิลภูมิ
3. เด็กหญิงเกษมณี  เรียงทอง
 
1. นางสาวอารดา  สมหนองหาร
 
11 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายธนากร  โถทอง
 
1. นางสาวอารดา  สมหนองหาร
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงพนิดา  สมพร
2. เด็กหญิงภัทรพรรณ  สมพร
3. เด็กชายวริทธิ์ธร  ชุมจุล
 
1. นางสาวเอ็มอร  นิยม
2. นายสมพงษ์  แก้วจันทร์