สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านค้อ) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 77 เงิน 29 1. เด็กหญิงกชพร  บุญเย็น
2. เด็กชายกฤษดา  เอี่ยมคำจันทร์
3. เด็กหญิงกัณฐิกา  บุญไพล
4. เด็กชายธนทัต  พรหมคุณ
5. เด็กหญิงนภัสสร  ท้าวพรม
6. เด็กชายภคพล  บุญปัญญา
7. เด็กหญิงมยุรี  สุดชอบ
8. เด็กชายวัชรา  วงค์บุตรศรี
9. เด็กชายศุภกร  ดวงพรม
10. เด็กหญิงอัญชลี  เชื้อบัณฑิต
 
1. นายณัฏฐวัฒน์  โลนุสิทธิ์
2. นางสาวปิยะมาศ  ดายังยุธ
3. นางศิริวิมล  นามวงษ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 70 เงิน 49 1. เด็กหญิงมยุรี  สุดชอบ
 
1. นายยืนยง  จินาวัลย์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 48 1. เด็กหญิงนภัสสร  ท้าวพรม
 
1. นางสาวนิตยา  พรหมทา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 50 1. เด็กหญิงนภัสสร  ท้าวพรม
 
1. นางรัตดาวรรณ์  พรหมทา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงปัณณพร   โพธิ์คำภก
 
1. นางสาวปิยะมาศ  ดายังยุธ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิรชยา  บุญเย็น
 
1. นางศิริวิมล  นามวงษ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78.4 เงิน 16 1. เด็กชายอัครวินทร์  ทิพย์บุญผล
 
1. นางสาวปิยะมาศ  ดายังยุธ
 
8 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 39 1. เด็กชายศตายุ  โอ้อารี
2. เด็กชายศุภกร  ดวงพรหม
 
1. นายฉัตรชัย  สืบทรัพย์
2. นายธนนชัย  จันล่องคำ