สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านค้อ) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงจิรชยา  บุญเย็น
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  สีดางาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงศิริกานดา  สีดางาม
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  สีดางาม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 36 1. เด็กชายณชพล  ดีพหรม
 
1. นายธนนชัย  จันล่องคำ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 41 1. เด็กชายณชพล  ดีพรหม
2. เด็กชายวีระภัทร  ยอนหมื่น
 
1. นายธนนชัย  จันล่องคำ
2. นางสาวปิยะมาศ  ดายังยุธ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 6 1. เด็กชายปฎิภาณ  โมครัตน์
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เลิศล้ำ
 
1. นางปราณีต  ทองปัญญา
2. นางวงศ์เดือน  คาคำดวน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 77 เงิน 29 1. เด็กหญิงกชพร  บุญเย็น
2. เด็กชายกฤษดา  เอี่ยมคำจันทร์
3. เด็กหญิงกัณฐิกา  บุญไพล
4. เด็กชายธนทัต  พรหมคุณ
5. เด็กหญิงนภัสสร  ท้าวพรม
6. เด็กชายภคพล  บุญปัญญา
7. เด็กหญิงมยุรี  สุดชอบ
8. เด็กชายวัชรา  วงค์บุตรศรี
9. เด็กชายศุภกร  ดวงพรม
10. เด็กหญิงอัญชลี  เชื้อบัณฑิต
 
1. นายณัฏฐวัฒน์  โลนุสิทธิ์
2. นางสาวปิยะมาศ  ดายังยุธ
3. นางศิริวิมล  นามวงษ์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 44 เข้าร่วม 52 1. เด็กชายวิทวัส  คงมี
2. เด็กหญิงอัญชลี  เชื้อบัณฑิต
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  สีดางาม
2. นางสาวปิยะมาศ  ดายังยุธ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 80 ทอง 28 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  สร้อยสิงห์
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  สีดางาม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 70 เงิน 49 1. เด็กหญิงมยุรี  สุดชอบ
 
1. นายยืนยง  จินาวัลย์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 29 1. เด็กชายคชาธาร  ศรีจำปา
2. เด็กชายธนพนธ์  พรหมคุณ
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศรีพูล
 
1. นายยืนยง  จินาวัลย์
2. นางสาวจิตราภรณ์  สีดางาม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 19 1. เด็กชายรัชชานนท์  มีบุญ
 
1. นางปิยธิดา  แสนยนต์ตระกูล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 48 1. เด็กหญิงนภัสสร  ท้าวพรม
 
1. นางสาวนิตยา  พรหมทา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 20 1. เด็กชายอัครวินทร์  ทิพย์บุญผล
 
1. นางรัตดาวรรณ์  พรหมทา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงนันทิตา  ทองปัญญา
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  สีดางาม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายอัครวินทร์  ทิพย์บุญผล
 
1. นางศิริวิมล  นามวงษ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงปิยวดี  เพ็งจะเทียม
 
1. นางสาวปิยะมาศ  ดายังยุธ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 30 1. เด็กชายอัครวินทร์  ทิพย์บุญผล
 
1. นางศิริวิมล  นามวงษ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 50 1. เด็กหญิงนภัสสร  ท้าวพรม
 
1. นางรัตดาวรรณ์  พรหมทา
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชพร  บุญเย็น
2. เด็กชายธนทัต  พรหมคุณ
3. เด็กหญิงนภัสสร  ท้าวพรม
4. เด็กหญิงภาวดี  พรหมคุณ
5. เด็กชายศุภกร  ดวงพรม
6. เด็กหญิงอัญชลี  เชื้อบัณฑิต
 
1. นางปิยธิดา  แสนยนต์ตระกูล
2. นางสาวปิยะมาศ  ดายังยุธ
3. นางสาวนิตยา  พรหมทา
4. นายฉัตรชัย  สืบทรัพย์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงปัณณพร   โพธิ์คำภก
 
1. นางสาวปิยะมาศ  ดายังยุธ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิรชยา  บุญเย็น
 
1. นางศิริวิมล  นามวงษ์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78.4 เงิน 16 1. เด็กชายอัครวินทร์  ทิพย์บุญผล
 
1. นางสาวปิยะมาศ  ดายังยุธ
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 69 ทองแดง 33 1. เด็กชายณชพล  ดีพรหม
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทนงจิตร
3. เด็กชายธนพนธ์  พรหมคุณ
4. เด็กหญิงปิยะมาศ  สร้อยสิงห์
5. เด็กชายรัฐภูมิ  ยอนหมื่น
6. เด็กชายวีระภัทร  ยอนหมื่น
 
1. นายธนนชัย  จันล่องคำ
2. นายฉัตรชัย  สืบทรัพย์
3. นางสาวปิยะมาศ  ดายังยุธ
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพล  ทรงพระ
2. เด็กชายธนกร  เติมไธสง
3. เด็กชายพงศกร  ตีกา
4. เด็กชายรัชชานนท์  มีบุญ
5. เด็กชายเจตษฎา  พิมพ์ศรี
6. เด็กชายเจษฏากร  บึงลอย
 
1. นายธนนชัย  จันล่องคำ
2. นายฉัตรชัย  สืบทรัพย์
3. นายณัฏฐวัฒน์  โลนุสิทธิ์
 
25 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงปัณณพร  โพคำพก
2. เด็กหญิงศิริกานดา  สีดางาม
 
1. นายฉัตรชัย  สืบทรัพย์
2. นายธนนชัย  จันล่องคำ
 
26 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐพล  ทรงพร
2. เด็กชายธนากร  เติมไธสง
 
1. นายฉัตรชัย  สืบทรัพย์
2. นายธนนชัย  จันล่องคำ
 
27 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 19 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  บุญไพล
2. เด็กหญิงอัญชลี  เชื้อบัณฑิต
 
1. นายฉัตรชัย  สืบทรัพย์
2. นายธนนชัย  จันล่องคำ
 
28 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 39 1. เด็กชายศตายุ  โอ้อารี
2. เด็กชายศุภกร  ดวงพรหม
 
1. นายฉัตรชัย  สืบทรัพย์
2. นายธนนชัย  จันล่องคำ
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรชยา  บุญเย็น
2. เด็กหญิงพิชชาภา  งามสิงห์
3. เด็กหญิงภาวดี  พรหมคุณ
4. เด็กหญิงมยุรี  สุดชอบ
5. เด็กหญิงสุกัญญา  บึงลอย
6. เด็กหญิงอนัญญา  พรไธสง
 
1. นางรัตดาวรรณ์  พรหมทา
2. นางสาวนิตยา  พรหมทา
3. นางสาวจิตราภรณ์  สีดางาม
 
30 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สุดชอบ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  โคตวงษ์
3. เด็กชายนรากร  วงศ์สุทธิ์
 
1. นางรัตดาวรรณ์  พรหมทา
2. นางสาวนิตยา  พรหมทา
 
31 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายกฤษดา  ภูกิ่งหิน
2. เด็กชายสุรศักดิ์  จินาวัลย์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองปัญญา
 
1. นางรัตดาวรรณ์  พรหมทา
2. นางสาวนิตยา  พรหมทา