สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่า สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  หงษ์อินทร์
 
1. นางสาวสุพัตรี  ศรศรี
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 121 1. เด็กหญิงชนิดสรา  อรรคบุตร
2. เด็กชายนนท์วัฒน์  อรรคบุตร
3. เด็กชายอภิรัตน์  บุตรดี
 
1. นายศรีริบูรณ์  บัวหุ่ง
2. นางสาวสุพัตรี  ศรศรี
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงชนิดสรา  อรรคบุตร
2. เด็กชายนนท์วัฒน์  อรรคบุตร
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  หงษ์อินทร์
 
1. นายศรีริบูรณ์  บัวหุ่ง
2. นางสาวสุพัตรี  ศรศรี
 
4 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 65 ทองแดง 127 1. เด็กหญิงชนิดสรา  อรรคบุตร
 
1. นายศรีริบูรณ์  บัวหุ่ง
 
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 61 1. เด็กชายจารุเดช  ศรีอำนาจ
2. เด็กหญิงพลอยสวย  บุญอินทร์
 
1. นางสาวสุพัตรี  ศรศรี
2. นายสุระ  ดงงาม
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 25 1. เด็กหญิงพลอยสวย  บุญอินทร์
2. เด็กชายรัชพงษ์  สิงค์คำ
3. เด็กชายวีรภัทธ  เอี่ยมมูล
 
1. นายสุระ  ดงงาม
2. นางสาวสุพัตรี  ศรศรี