สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.75 ทอง 17 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  วันดี
 
1. นางอุไรวรรณ  ศรีบาล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงบุษกร  วีระทูล
 
1. นางเทวา  พิลัย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 25 1. เด็กชายคณาทิป  พันธ์แก้ว
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  บุญสิงห์
 
1. นางเทวา  พิลัย
2. นางอุไรวรรณ  ศรีบาล
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงบุษกร  วีระทูล
 
1. Mrs.Daisy  Navarro