สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงกุลธิดา  มีแก้ว
2. เด็กหญิงวรัญญา  ยงกุล
 
1. นางจันทร  อ่อนศรี
2. นางอุไรวรรณ  ศรีบาล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงจิดาภา  หอมนวล
2. เด็กหญิงบัณฑิชา  คำเครื่อง
3. เด็กหญิงสุพัตรา  กลิ่นโอชา
 
1. นายลิขิต  พิลัย
2. นายจดการ  อ่อนศรี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ดวงอาจ
 
1. Mrs.Daisy  Navarro
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 121 1. เด็กชายคุณานนท์  ถาวร
2. เด็กชายอชิตะ  พันธ์แก้ว
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ช้อยจิงหรีด
 
1. นางบุณณภา  มีโพธิ์
2. นางอังกูล  พวงคำ