สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.75 ทอง 17 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  วันดี
 
1. นางอุไรวรรณ  ศรีบาล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงกุลธิดา  มีแก้ว
2. เด็กหญิงวรัญญา  ยงกุล
 
1. นางจันทร  อ่อนศรี
2. นางอุไรวรรณ  ศรีบาล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อ่องสา
 
1. นางจันทร   อ่อนศรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงจิดาภา  หอมนวล
2. เด็กหญิงบัณฑิชา  คำเครื่อง
3. เด็กหญิงสุพัตรา  กลิ่นโอชา
 
1. นายลิขิต  พิลัย
2. นายจดการ  อ่อนศรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงบุษกร  วีระทูล
 
1. นางเทวา  พิลัย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 25 1. เด็กชายคณาทิป  พันธ์แก้ว
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  บุญสิงห์
 
1. นางเทวา  พิลัย
2. นางอุไรวรรณ  ศรีบาล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  สายสิงห์
 
1. นายจดการ  อ่อนศรี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 16 1. เด็กชายจตุพร  ทำมา
 
1. นางสาวอัญชุลี  โปร่งจิต
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 24 1. เด็กหญิงพรรษชล  จิรพัฒนกุล
 
1. นางบุณณภา  มีโพธิ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75.2 เงิน 14 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  วันนดี
 
1. Mrs.Daisy  Navarro
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 77 เงิน 18 1. เด็กหญิงวัลลภา  ทุมปะหิรัมย์
 
1. Mrs.Daisy  Navarro
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ดวงอาจ
 
1. Mrs.Daisy  Navarro
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงบุษกร  วีระทูล
 
1. Mrs.Daisy  Navarro
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 121 1. เด็กชายคุณานนท์  ถาวร
2. เด็กชายอชิตะ  พันธ์แก้ว
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ช้อยจิงหรีด
 
1. นางบุณณภา  มีโพธิ์
2. นางอังกูล  พวงคำ