สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 49 1. เด็กหญิงกุลจิรา  จูฑะศร
 
1. นางสมคิด  บุญเย็น
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60.42 ทองแดง 29 1. เด็กชายธนายุทธ์  บุญปัญญา
2. เด็กชายเจษฎา  นาจำปา
 
1. นางสาวประไพ  อินธิราช
2. นางสาวอมรรัตน์  แก้วสิงห์
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 65 ทองแดง 127 1. เด็กหญิงปกิตตา  สิงห์กุรัง
 
1. นางสาวสถาพร  มโนรัตน์