สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 49 1. เด็กหญิงกุลจิรา  จูฑะศร
 
1. นางสมคิด  บุญเย็น
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60.42 ทองแดง 29 1. เด็กชายธนายุทธ์  บุญปัญญา
2. เด็กชายเจษฎา  นาจำปา
 
1. นางสาวประไพ  อินธิราช
2. นางสาวอมรรัตน์  แก้วสิงห์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 51.34 เข้าร่วม 45 1. เด็กชายธีระศักดิ์  มณีวงษ์
2. เด็กชายนนทวัฒน์  อุทุม
 
1. นางสมคิด  บุญเย็น
2. นางสาวอมรรัตน์  แก้วสิงห์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 72 เงิน 34 1. เด็กชายศักรินทร์ธร  คำศรี
2. เด็กชายสถิตย์  จันทร
 
1. นางสาวอมรรัตน์  แก้วสิงห์
2. นางสาวประไพ  อินธิราช
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กหญิงปกิตตา  สิงห์กุรัง
2. เด็กชายศักดิ์ดา  คำศรี
3. เด็กหญิงสุนิสา  ศิริสำราญ
 
1. นางสาวสถาพร  มโนรัตน์
2. นางวงตะวัน  ศิลพันธ์
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 62 1. เด็กชายกัณฑพัฒน์  ยี่ทอง
2. เด็กชายปุณณวิช  คูณมี
3. เด็กชายอัษฎายุธ  เดชบำรุง
 
1. นางสาวสถาพร  มโนรัตน์
2. นางวงตะวัน  ศิลพันธ์
 
7 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 65 ทองแดง 127 1. เด็กหญิงปกิตตา  สิงห์กุรัง
 
1. นางสาวสถาพร  มโนรัตน์