สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่ม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง 13 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วจันทร์
 
1. นางนิตยา  มะเดื่อ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 23 1. เด็กหญิงสิริยาพร  ยอดกุล
 
1. นางนิตยา  มะเดื่อ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 36 1. เด็กหญิงอนิตยา  ยอดกุล
2. เด็กหญิงแสงเดือน  แก้วจันทร์
 
1. นายสมเกียรติ  มะเดื่อ
2. นางนิตยา  มะเดื่อ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงวนิดา  แซ่พัว
2. เด็กหญิงศิริวิมล  แก้วจันทร์
 
1. นายสมเกียรติ  มะเดื่อ
2. นายสุพจน์  หล้าธรรม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 23 1. เด็กชายก้องเกียติ  สุขประสงค์
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ธรรมอาดูล
3. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  วราศัย
 
1. นายสมเกียรติ  มะเดื่อ
2. นางนิตยา  มะเดื่อ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 41 1. เด็กชายคมชาญ  สงวนแก้ว
2. เด็กชายนวรัตน์  คำบอล
3. เด็กหญิงภัทราพร  สมพงษ์
 
1. นายสุพจน์  หล้าธรรม
2. นางนิตยา  มะเดื่อ
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงภัทราพร  สมพงษ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วจันทร์
 
1. นายสุพจน์  หล้าธรรม
2. นายสมเกียรติ  มะเดื่อ
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 81 ทอง 18 1. เด็กหญิงอาภัสรา  บัวไข
 
1. นางสาวณภัสนันท์  ไชโย
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงปนัดดา  มุขมนตรี
 
1. นางสาวณภัสนันท์  ไชโย