สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่ม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 69.01 ทองแดง 20 1. เด็กชายภาณุพงษ์  จันทร์ประมูล
2. เด็กชายอภิชาติ  กรมพันธ์
 
1. นายสุพจน์  หล้าธรรม
2. นายสมเกียรติ  มะเดื่อ
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 121 1. เด็กชายฉัตรชัย  สุขจันทร์
2. เด็กหญิงพัชรพร  แก้วจันทร์
3. เด็กชายรัชชานนท์  ราษี
 
1. นางสาวณภัสนันท์  ไชโย
2. นางสาวนันทนา  เย็นใจ
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงปนัดดา  มุขมนตรี
2. เด็กหญิงอาภัสรา  บัวไข
3. เด็กหญิงโศรดา  พิมพ์แมน
 
1. นางสาวณภัสนันท์  ไชโย
2. นางสาวสุภาพร  ศรีรักษา
 
4 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงเสาวคนธ์  พูกันแก้ว
 
1. นางสาวสุภาพร  ศรีรักษา