สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโทะ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐนาถ  ดอกประทุม
2. เด็กชายปริญญา  วงษ์ภักดี
3. เด็กชายสุนทร  ไชยพันธ์
 
1. นางสุพิชฌาย์  เชื้อทอง
2. นางณัฐปภัสร  ไชยบำรุง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84.8 ทอง 12 1. เด็กหญิงจิดาภา  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  ภาเภา
3. เด็กชายสุนทร  ไชยพันธ์
 
1. นางสุพิชฌาย์  เชื้อทอง
2. นางพนัชกร  รักษาพันธ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงปนัดดา  สังขาว
2. เด็กหญิงอารยา  ไชยพันธ์
3. เด็กหญิงเจนอักษร  ไชนาวงษ์
 
1. นางณัฐปภัสร  ไชยบำรุง
2. นางสุพิชฌาย์  เชื้อทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82 ทอง 15 1. เด็กชายชาคริต  มาต๊ะ
2. เด็กชายสุรสีห์  ภาเภา
 
1. นายกัมปนาท  วงศ์นาดี
2. นางสาวศิรินันทน์  ว่องโชติกุล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สงค์พิมพ์
2. เด็กหญิงจิตริน  จีนเมือง
3. เด็กหญิงพิชชาพร  พินัยรัมย์
4. เด็กหญิงภัณฑิภา  สุฤทธิ์
5. เด็กหญิงศิริประภา  อยู่รอย
 
1. นางบัวเรียน  เป็งคำ
2. นางเนตรนภา  ลาภจิตร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  สังขาว
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงษ์เจริญ
3. เด็กหญิงสุนันทรา  ชูใส
4. เด็กหญิงอารยา  ไชยพันธ์
5. เด็กหญิงเจนอักษร  ไชนาวงษ์
 
1. นางสุพิชฌาย์  เชื้อทอง
2. นางบัวเรียน  เป็งคำ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพัตชา  วิเศษชาติ
 
1. นางบัวเรียน  เป็งคำ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงเกศรา  เชิดนาม
 
1. นางบัวเรียน  เป็งคำ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิดารัตน์  พุฒเส็ง
 
1. นางณัฐปภัสร  ไชยบำรุง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงนรุตม์ชัย  สีบัว
2. เด็กหญิงสุฑิตา  ภาลุน
 
1. นางบัวเรียน  เป็งคำ
2. นางเนตรนภา  ลาภจิตร
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยิ่งดี
2. เด็กชายธีรวัฒน์  บุญโย
 
1. นางบัวเรียน  เป็งคำ
2. นางสุพิชฌาย์  เชื้อทอง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 13 1. นายกฤษดา  ดวงแก้ว
2. นางสาวมุธิตา  ผิวสว่าง
 
1. นางบัวเรียน  เป็งคำ
2. นางณัฐปภัสร  ไชยบำรุง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 81 ทอง 18 1. เด็กชายคุณากร  ไชยพันธ์
2. เด็กหญิงจิราพรรณ  ไชยพันธ์
3. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  คำมูล
4. เด็กชายธนศักดิ์  จังอินทร์
5. เด็กหญิงนพมาศ  บุดดี
6. เด็กหญิงลักษณ์นารา  พาลุน
7. เด็กชายสวิตต์  พละสนธิ
8. เด็กชายสิทธิโชค  ภูมิสุข
9. เด็กชายสุบิน  ศรียันต์
10. เด็กหญิงสุพรรณ  สุกใส
 
1. นางสาวพรสวรรค์  จันดา
2. นางรตพร  พลเยี่ยม
3. นางบัวเรียน  เป็งคำ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 27 1. เด็กหญิงพรชิตา  วรรณแก้ว
 
1. นายวีระศักดิ์  พวงคำ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไชยพันธ์
 
1. นายวีระศักดิ์  พวงคำ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. นายกฤษดา  ดวงแก้ว
 
1. นายวีระศักดิ์  พวงคำ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไชยพันธ์
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  คำด้วง
 
1. นายวีระศักดิ์  พวงคำ
2. นางสาวศิรินันทน์  ว่องโชติกุล
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษดา  ดวงแก้ว
2. เด็กชายกิตติพงษ์  วิเศษชาติ
3. นายจตุพล  สังขาว
4. นางสาวภัทรธิดา  โคตรพันธ์
5. เด็กชายภูมินทร์  อุ่นคำ
6. เด็กชายวีระศักดิ์  ไชยพันธ์
 
1. นายชัยวัฒน์  ศาลา
2. นายวีระศักดิ์  พวงคำ
3. นายกัมปนาท  วงศ์นาดี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 20 1. เด็กหญิงอารยา  ไชยพันธ์
 
1. นางสุพิชฌาย์  เชื้อทอง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงเกศรา  เชิดนาม
 
1. นางสุพิชฌาย์  เชื้อทอง
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. นางสาวกรรณิการ์  อสิพงษ์
2. นางสาวนันฐิกา  จันทร
3. เด็กหญิงบุษบา  เพียลุน
4. นางสาวประทุมรัตน์  ไชยพันธ์
5. เด็กหญิงพรนภา  ไชยพันธ์
6. นางสาวมณีรัตน์  ภาเภา
7. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เคนประคอง
8. เด็กหญิงศิริพร  พวงอำพัน
9. นางสาวเกศราภรณ์  ศรียันต์
10. นางสาวเบญจมาศ  วงค์ภักดี
 
1. นางเนตรนภา  ลาภจิตร
2. นายอัมพร  เกษกุล
3. นางบัวเรียน  เป็งคำ
4. นางสุพิชฌาย์  เชื้อทอง
5. นางสาวพรสวรรค์  จันดา
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. นางสาวนัดจพร  บุญโย
2. นางสาวปิยภรณ์  กล่ำเงิน
 
1. นางสาวศิรินันทน์  ว่องโชติกุล
2. นางสาวฐิติรัตน์  ดวงแสง
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายคุณากร  อาจธานี
2. เด็กชายปริวัฒน์  ตึกห่อ
3. เด็กชายปิยนัฐ  นางาม
4. เด็กชายรอยคีน  แพทย์นาดี
5. เด็กชายอมรเทพ  สุริเทพ
6. เด็กชายอลงกรณ์  ภาลุน
 
1. นางรตพร  พลเยี่ยม
2. นางสาวพรสวรรค์  จันดา
3. นางบัวเรียน  เป็งคำ
 
24 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 15 1. นางสาวกรรณิการ์  อสิพงษ์
2. นางสาวเกศราภรณ์  ศรียันต์
 
1. นายชัยวัฒน์  ศาลา
2. นางอินทุอร  กัญญาชาติ
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  วงศ์ภักดี
2. เด็กหญิงอพิชยา  ปรารถนา
3. เด็กหญิงเลิศศิริอร  ไชนาวงษ์
 
1. นางวันทนา  สมภาค
2. นางสาวกิติยา  ลาภูตะมะ
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญกร  วิเศษชาติ
2. เด็กหญิงวรรณา  อยู่รอย
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไชยพันธ์
 
1. นางนารีรัตน์  อาษาราช
2. นางสาวศิรินันทน์  ว่องโชติกุล
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.33 ทอง 5 1. เด็กชายภูมินทร์  อุ่นคำ
2. เด็กชายสุรสีห์  ภาเภา
3. เด็กชายอนุวัฒน์  โพธิ์แก้ว
 
1. นางสาวศิรินันทน์  ว่องโชติกุล
2. นางนารีรัตน์  อาษาราช
 
28 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 81 ทอง 18 1. เด็กหญิงสุชานาฏ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางเอมอร  สำราญ
 
29 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายชุติวัต  ภาเภา
2. เด็กชายถนัดกิจ  พูลสระคู
3. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  วงค์ภักดี
 
1. นางเอมอร  สำราญ
2. นางวันทนา  สมภาค
 
30 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพงษ์  หมื่นสีพรม
2. เด็กชายธนภัทร  นามหนองอ้อ
3. เด็กหญิงอารียา  ลาภูตะมะ
 
1. นางเอมอร  สำราญ
2. นางวันทนา  สมภาค
 
31 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายอภิชัย  ปรึกทอง
 
1. นางสาวกิติยา  ลาภูตะมะ
 
32 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายบุญสฤษดิ์  วันดี
 
1. นายวีระศักดิ์  พวงคำ
 
33 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูริภัทร  สาวสุทธิ์
2. เด็กชายวิชญะ  วงษ์เจริญ
3. เด็กชายสุเมธ  มูลฑา
 
1. นางสาวกิติยา  ลาภูตะมะ
2. นายอัมพร  เกษกุล
 
34 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กชายธนาวุฒ  วังกุล
2. เด็กชายพลภักร์  บัวจูม
3. เด็กชายลิขิต  ดอกพอง
 
1. นางสาวกิติยา  ลาภูตะมะ
2. นายวีระศักดิ์  พวงคำ
 
35 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กชายชนะชัย  ยงกุล
2. เด็กชายสมบัติ  ศรีจันทร์
3. เด็กชายเฉลิมชัย  ภาเภา
 
1. นางนารีรัตน์  อาษาราช
2. นางสาวศิรินันทน์  ว่องโชติกุล
 
36 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 15 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จังอินทร์
2. เด็กชายธนทัต  มีช้าง
3. เด็กชายพิเชษฐ์  บัวเขียว
 
1. นางสาวกิติยา  ลาภูตะมะ
2. นางวันทนา  สมภาค