สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโทะ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. นางสาวฐิติมา  โพธิ์แสน
 
1. นางอินทุอร  กัญญาชาติ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. นางสาวมุธิตา  ผิวสว่าง
2. นางสาวสุพรรณษา  วรรณแก้ว
3. นางสาวเบญมาศ  วงค์ภักดี
 
1. นางสุพิชฌาย์  เชื้อทอง
2. นางพนัชกร  รักษาพันธ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายภีรศักดิ์  สมบัติวงศ์
2. เด็กชายสหภาพ  เกษรชื่น
 
1. นายกัมปนาท  วงศ์นาดี
2. นางสาวศิรินันทน์  ว่องโชติกุล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นคำ
2. เด็กหญิงปัณณพร  จังอินทร์
3. เด็กหญิงศศิธร  บุญเลิศ
4. เด็กชายสุรทิน  เฟื่องบุญ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  สมบัติวงศ์
 
1. นางสุพิชฌาย์  เชื้อทอง
2. นางบัวเรียน  เป็งคำ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77 เงิน 18 1. นางสาวประทุมรัตน์  ไชยพันธ์
 
1. นายวีระศักดิ์  พวงคำ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 18 1. เด็กหญิงอพิชยา  ปรารถนา
 
1. นางสุพิชฌาย์  เชื้อทอง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไชยพันธ์
 
1. นางสาวศิรินันทน์  ว่องโชติกุล
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 22 1. เด็กชายณัธวุฒิ  จังอินทร์
2. เด็กชายธนทัต  มีช้าง
3. เด็กชายธรนินทร์  ใยเม้า
4. เด็กชายพลภักร์  บัวจูม
5. เด็กชายลิขิต  ดอกพอง
6. เด็กชายสวิตต์  พละสนธิ
 
1. นายศุภกฤต  แก้วใสย์
2. นายชัยวัฒน์  ศาลา
3. นายวีระศักดิ์  พวงคำ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงษ์เจริญ
2. เด็กหญิงสุนันทรา  ชูใส
3. เด็กหญิงอารยา  ไชยพันธ์
 
1. นางอินทุอร  กัญญาชาติ
2. นางสุพิชฌาย์  เชื้อทอง
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายประสิทธิ์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายพิทยา  ภาเภา
3. เด็กชายสุริยา  จังอินทร์
 
1. นางสาวกิติยา  ลาภูตะมะ
2. นางสาวฐิติรัตน์  ดวงแสง
 
11 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ยงกุล
2. เด็กหญิงน้ำอ้อย  สงค์พิมพ์
 
1. นางบัวเรียน  เป็งคำ
2. นางสาวฐิติรัตน์  ดวงแสง